Ceny advokat obrazek

Odměny, ceny za právní služby

Odměna advokáta, ceny za právní služby

Ceny za právní služby jsou předem dohodnuty s klientem tak, aby bylo od počátku zřejmé, kolik bude právní služba stát a jakým způsobem bude určena. Pokud při první poradě nedojde k dohodě o odměně, pak klient za tuto poradu nic neplatí.

Je možno dohodnout odměnu za celou kauzu, účtování za jednotlivé úkony právní služby, hodinovou sazbu či paušální odměnu v případě průběžného a dlouhodobého poskytování právních služeb.

Ceny za právní služby podílem

Lze dohodnout i odměnu podílem z vymožené částky, kdy klient hradí odměnu pouze v případě úspěšného vymožení požadovaného nároku. Tento způsob odměny je výhodný zejména pro poškozené a pozůstalé z dopravních nehod, pracovních úrazů a v případě nemocí z povolání. V určitých případech můžeme uplatnit svoji odměnu u pojišťovny viníka dopravní nehody a poškozený tak nemusí hradit náklady právního zastoupení ze svého.

Kontaktujte nás. Podrobnou cenovou nabídku Vám vypracujeme ZDARMA.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.

 
Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.