Druhy rozvodu obrazek

Druhy rozvodů

Současná právní úprava umožňuje tři následující způsoby rozvodu:

 1. sporný rozvod;
 2. nesporný rozvod, tedy tzv. rozvod dohodou; a
 3. ztížený rozvod;

Sporný rozvod

Sporného rozvodu se použije tehdy, pokud není možná dohoda mezi manžely, a proto je nutné, aby veškeré otázky rozhodl soud.

Žádost o rozvod má podobu žaloby, ve které se tvrdí, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že již není možné očekávat obnovení manželského soužití. Tento tzv. kvalifikovaný rozvrat je v našem právním řádu uznán jako jediný rozvodový důvod. Soud zjišťuje, zda je manželství skutečně takto hluboce (kvalifikovaně) rozvráceno a zároveň zjišťuje i příčiny rozvratu manželství.

Jak je patrno ze samotné definice sporného rozvodu, není na něj právní nárok a soud manželství nemusí rozvést, pokud se prokáže, že vztahy mezi manžely jsou sice rozvráceny, avšak manželství nadále plní svoji funkci nebo společenský účel (rozvrat nedosahuje intenzity kvalifikovaného, tedy hlubokého a trvalého, rozvratu).

Rozvod dohodou (nesporný rozvod)

V případě nesporného rozvodu, nazývaného též jako rozvod dohodou, se opět jedná o rozvod na základě kvalifikovaného rozvratu. Pokud jsou splněny zákonem předepsané podmínky, pak platí nevyvratitelná právní domněnka, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Na rozdíl od sporného rozvodu není třeba prokazovat kvalifikovaný rozvrat ani jeho příčiny, neboť soud je bere v případě splnění všech následujících podmínek za prokázané a manželství bez dalšího rozvede.

Těmito podmínkami jsou:

 1. manželství trvalo alespoň jeden rok,
 2. manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí,
 3. oba manželé s rozvodem souhlasí, a
 4. manželé předloží dohody, jejichž formu a obsah stanoví zákon.

Ztížený rozvod

Ztížený rozvod obrázek

Ztížený rozvod

Tento typ rozvodu je spíše výjimečný. Půjde o situaci, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, neboť se mu jeví jako nespravedlivý. Často se jedná o manžela/-ku, který se výhradně staral o domácnost, nepracoval a je na druhém manželovi/-ce zcela finančně závislý. Obvyklé jsou případy manželství starších osob, v němž manželé strávili celý svůj život a očekávají pomoc a oporu ve stáří. Ztížený rozvod chrání toho z manželů, který se rozvodu brání, neboť rozvod by pro něj znamenal závažné finanční, bytové, osobní a další komplikace.

Návrhu na rozvod soud nevyhoví, pokud sice existuje mezi manželi tzv. kvalifikovaný rozvrat, avšak zároveň jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. jeden z manželů se rozvodu brání (nesouhlasí s rozvodem),
 2. manžel, který se rozvodu brání, není tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství,
 3. manželovi, který se rozvodu brání, by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, a
 4. jsou zde mimořádné okolnosti, které svědčí pro zachování manželství.

Právní úprava rozvodu v České republice nezná absolutní zákaz rozvodu, proto soud manželství rozvede i v případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, pokud spolu manželé nežijí po dobu delší než tři roky, a zároveň jsou splněny podmínky pro sporný rozvod.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na oblast rodinného práva. Pro další informace o rozvodech přejděte do sekce rodinné právo, nebo nás kontaktujte. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.
Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.