Druhy rozvodu obrazek

Druhy rozvodů

Současná právní úprava umožňuje tři následující způsoby rozvodu:

 1. sporný rozvod;
 2. nesporný rozvod, tedy tzv. rozvod dohodou; a
 3. ztížený rozvod;

Sporný rozvod

Sporného rozvodu se použije tehdy, pokud není možná dohoda mezi manžely, a proto je nutné, aby veškeré otázky rozhodl soud.

Žádost o rozvod má podobu žaloby, ve které se tvrdí, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že již není možné očekávat obnovení manželského soužití. Tento tzv. kvalifikovaný rozvrat je v našem právním řádu uznán jako jediný rozvodový důvod. Soud zjišťuje, zda je manželství skutečně takto hluboce (kvalifikovaně) rozvráceno a zároveň zjišťuje i příčiny rozvratu manželství.

Jak je patrno ze samotné definice sporného rozvodu, není na něj právní nárok a soud manželství nemusí rozvést, pokud se prokáže, že vztahy mezi manžely jsou sice rozvráceny, avšak manželství nadále plní svoji funkci nebo společenský účel (rozvrat nedosahuje intenzity kvalifikovaného, tedy hlubokého a trvalého, rozvratu).

Rozvod dohodou (nesporný rozvod)

V případě nesporného rozvodu, nazývaného též jako rozvod dohodou, se opět jedná o rozvod na základě kvalifikovaného rozvratu. Pokud jsou splněny zákonem předepsané podmínky, pak platí nevyvratitelná právní domněnka, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Na rozdíl od sporného rozvodu není třeba prokazovat kvalifikovaný rozvrat ani jeho příčiny, neboť soud je bere v případě splnění všech následujících podmínek za prokázané a manželství bez dalšího rozvede.

Těmito podmínkami jsou:

 1. manželství trvalo alespoň jeden rok,
 2. manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí,
 3. oba manželé s rozvodem souhlasí, a
 4. manželé předloží dohody, jejichž formu a obsah stanoví zákon.

Ztížený rozvod

Ztížený rozvod obrázek

Ztížený rozvod

Tento typ rozvodu je spíše výjimečný. Půjde o situaci, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, neboť se mu jeví jako nespravedlivý. Často se jedná o manžela/-ku, který se výhradně staral o domácnost, nepracoval a je na druhém manželovi/-ce zcela finančně závislý. Obvyklé jsou případy manželství starších osob, v němž manželé strávili celý svůj život a očekávají pomoc a oporu ve stáří. Ztížený rozvod chrání toho z manželů, který se rozvodu brání, neboť rozvod by pro něj znamenal závažné finanční, bytové, osobní a další komplikace.

Návrhu na rozvod soud nevyhoví, pokud sice existuje mezi manželi tzv. kvalifikovaný rozvrat, avšak zároveň jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. jeden z manželů se rozvodu brání (nesouhlasí s rozvodem),
 2. manžel, který se rozvodu brání, není tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství,
 3. manželovi, který se rozvodu brání, by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, a
 4. jsou zde mimořádné okolnosti, které svědčí pro zachování manželství.

Právní úprava rozvodu v České republice nezná absolutní zákaz rozvodu, proto soud manželství rozvede i v případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, pokud spolu manželé nežijí po dobu delší než tři roky, a zároveň jsou splněny podmínky pro sporný rozvod.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na oblast rodinného práva. Pro další informace o rozvodech přejděte do sekce rodinné právo, nebo nás kontaktujte. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.