Obchodní právo obrázek

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Obchodní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje právní služby v oblasti obchodního práva.

Založení obchodní společnosti

Zabýváme se zakládáním nových obchodních společností. Vybereme pro Vás vhodnou právní formu společnosti, tedy společnost s ručením omezeným (s.r.o), komanditní společnost (k.s.), veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), akciovou společnost (a.s.) nebo družstvo. Ve spolupráci s notářskou kanceláří Vám připravíme kompletní dokumentaci nutnou pro zápis společnosti do obchodního rejstříku tak, aby byla vznikla co nejdříve.

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Připravujeme a revidujeme smlouvy ve vztahu k podnikatelům i nepodnikatelům. Jedná se typicky o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, ale vypracujeme pro Vás i smlouvy nepojmenované, tzv. inominátní smlouvy. Naše činnost zahrnuje celý kontraktační proces od sepsání konceptů a návrhů smluv, revizi již vypracovaných smluv, vyjednávání jednotlivých smluvních podmínek s důrazem na zajištění nejlepšího smluvního postavení klienta včetně případné účasti advokáta  na obchodních jednáních klienta.

Uplatňujeme nároky z porušení obchodních vztahů jako reklamace, smluvní pokuty a náhradu škody.

Zastoupíme Vás v řízení před rejstříkovým soudem při zápisech změnách a výmazech zákonem stanovených údajů a v řízení před živnostenským úřadem.

Obchodni pravo obrazek

Obchodní právo = dobré obchodní vztahy

Vymáhání dluhů

Poskytujeme právní služby v oblasti vymáhání dlužných pohledávek. Provedeme Vás celým procesem vymáhání dluhů, ať jste dlužník nebo věřitel. Budeme za Vás jednat s protistranou, neboť jsme si vědomi, že mimosoudní jednání a hledání vhodného smírného řešení situace dlužníka často napomůže nejrychlejší úhradě dlužné částky. Snažíme se postupovat takovým způsobem, aby nedošlo ke zbytečnému narušení vzájemných obchodních vztahů. V případě potřeby podáme žalobu a zastoupíme Vás v soudním vymáhání pohledávky včetně případné exekuce na majetek dlužníka, při níž spolupracujeme s vybranými a ověřenými exekutory po celé České republice. Vždy se snažíme najít nejrychlejší řešení Vašeho problému, ať jste věřitelem nebo dlužníkem.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.

 
Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.