Obchodní právo obrázek

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Obchodní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje právní služby v oblasti obchodního práva.

Založení obchodní společnosti

Zabýváme se zakládáním nových obchodních společností. Vybereme pro Vás vhodnou právní formu společnosti, tedy společnost s ručením omezeným (s.r.o), komanditní společnost (k.s.), veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), akciovou společnost (a.s.) nebo družstvo. Ve spolupráci s notářskou kanceláří Vám připravíme kompletní dokumentaci nutnou pro zápis společnosti do obchodního rejstříku tak, aby byla vznikla co nejdříve.

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Připravujeme a revidujeme smlouvy ve vztahu k podnikatelům i nepodnikatelům. Jedná se typicky o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, ale vypracujeme pro Vás i smlouvy nepojmenované, tzv. inominátní smlouvy. Naše činnost zahrnuje celý kontraktační proces od sepsání konceptů a návrhů smluv, revizi již vypracovaných smluv, vyjednávání jednotlivých smluvních podmínek s důrazem na zajištění nejlepšího smluvního postavení klienta včetně případné účasti advokáta  na obchodních jednáních klienta.

Uplatňujeme nároky z porušení obchodních vztahů jako reklamace, smluvní pokuty a náhradu škody.

Zastoupíme Vás v řízení před rejstříkovým soudem při zápisech změnách a výmazech zákonem stanovených údajů a v řízení před živnostenským úřadem.

Obchodni pravo obrazek

Obchodní právo = dobré obchodní vztahy

Vymáhání dluhů

Poskytujeme právní služby v oblasti vymáhání dlužných pohledávek. Provedeme Vás celým procesem vymáhání dluhů, ať jste dlužník nebo věřitel. Budeme za Vás jednat s protistranou, neboť jsme si vědomi, že mimosoudní jednání a hledání vhodného smírného řešení situace dlužníka často napomůže nejrychlejší úhradě dlužné částky. Snažíme se postupovat takovým způsobem, aby nedošlo ke zbytečnému narušení vzájemných obchodních vztahů. V případě potřeby podáme žalobu a zastoupíme Vás v soudním vymáhání pohledávky včetně případné exekuce na majetek dlužníka, při níž spolupracujeme s vybranými a ověřenými exekutory po celé České republice. Vždy se snažíme najít nejrychlejší řešení Vašeho problému, ať jste věřitelem nebo dlužníkem.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.