Obchodní právo obrázek

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Obchodní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje právní služby v oblasti obchodního práva.

Založení obchodní společnosti

Zabýváme se zakládáním nových obchodních společností. Vybereme pro Vás vhodnou právní formu společnosti, tedy společnost s ručením omezeným (s.r.o), komanditní společnost (k.s.), veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), akciovou společnost (a.s.) nebo družstvo. Ve spolupráci s notářskou kanceláří Vám připravíme kompletní dokumentaci nutnou pro zápis společnosti do obchodního rejstříku tak, aby byla vznikla co nejdříve.

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Připravujeme a revidujeme smlouvy ve vztahu k podnikatelům i nepodnikatelům. Jedná se typicky o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, ale vypracujeme pro Vás i smlouvy nepojmenované, tzv. inominátní smlouvy. Naše činnost zahrnuje celý kontraktační proces od sepsání konceptů a návrhů smluv, revizi již vypracovaných smluv, vyjednávání jednotlivých smluvních podmínek s důrazem na zajištění nejlepšího smluvního postavení klienta včetně případné účasti advokáta  na obchodních jednáních klienta.

Uplatňujeme nároky z porušení obchodních vztahů jako reklamace, smluvní pokuty a náhradu škody.

Zastoupíme Vás v řízení před rejstříkovým soudem při zápisech změnách a výmazech zákonem stanovených údajů a v řízení před živnostenským úřadem.

Obchodni pravo obrazek

Obchodní právo = dobré obchodní vztahy

Vymáhání dluhů

Poskytujeme právní služby v oblasti vymáhání dlužných pohledávek. Provedeme Vás celým procesem vymáhání dluhů, ať jste dlužník nebo věřitel. Budeme za Vás jednat s protistranou, neboť jsme si vědomi, že mimosoudní jednání a hledání vhodného smírného řešení situace dlužníka často napomůže nejrychlejší úhradě dlužné částky. Snažíme se postupovat takovým způsobem, aby nedošlo ke zbytečnému narušení vzájemných obchodních vztahů. V případě potřeby podáme žalobu a zastoupíme Vás v soudním vymáhání pohledávky včetně případné exekuce na majetek dlužníka, při níž spolupracujeme s vybranými a ověřenými exekutory po celé České republice. Vždy se snažíme najít nejrychlejší řešení Vašeho problému, ať jste věřitelem nebo dlužníkem.

Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.