Pravo nemovitosti obrázek

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář se zabývá všemi úkony spojenými s PŘEVODEM A NÁJMEM NEMOVITOSTÍ.

 • prodej, koupě či nájem bytu, nebo rodinného domu; a
 • prodej, koupě či nájem komerčních prostor.

Nabízíme konzultace v oblasti práva nemovitostí týkajících se zejména: 

 • vypracování a revize smluv;
 • koupě a prodej;
 • nájem a podnájem, výpovědi z nájmu a podnájmu;
 • darování;
 • výměn;
 • zřízení věcného břemene;
 • zřízení předkupního práva;
 • vypracování smlouvy o smlouvě budoucí;
 • předávacích protokolů; a
 • návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Zastoupíme Vás ve sporech o vyklizení bytů a nebytových prostor, v řízeních o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vymáháme neuhrazené nájemné a služby. 

Advokátní úschova – koupě a prodej nemovitosti

Při koupi nebo prodeji nemovitostí nabízí naše kancelář ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU kupní ceny. Jako kupující, nebo prodávající máte především zájem, aby finanční transakce při převodu vlastnictví nemovitosti proběhla, co možná nejbezpečněji. Důležité je, aby nedošlo k převodu peněz (kupní ceny) dříve, než dojde k zapsání Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. K tomu nejlépe poslouží ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA.

Více o ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ zde …

Oceňování nemovitostí

Naše advokátní kancelář spolupracuje s renomovanou společností, která zajistí odhad ceny Vaší nemovitosti.

Bytová družstva 

Právo nemovitostí obrázek

Právo nemovitostí – KOMPLEXNĚ

Zajistíme převody družstevních bytů do vlastnictví (vypracujeme  smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu), řešíme spory mezi družstvem a členy družstva.

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost, obraťte se na naši advokátní kancelář. Cena za služby advokátní kanceláře je pouhým zlomkem ceny nemovitosti, přitom rizik spojených s PŘEVODEM NEMOVITOSTI je mnoho. Pakliže chcete mít právní jistotu a pohodlí, kontaktujte advokátku JUDr. Martinu Čejkovou.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.