Spravni pravo obrazek

Správní právo

Správní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se zabývá oblastí SPRÁVNÍHO PRÁVA. Jedná se o případy, kdy proti sobě stojí orgán veřejné moci – úřad a na straně  druhé je tzv. objekt veřejnosprávního působení – občan jednající s úřadem. Jednání s úřady je obvykle komplikovaná a zdlouhavá záležitost. Pro urychlení jednání s úřady a zajištění všech Vašich práv ve SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ je vhodné spolupracovat s advokátem. Nebojujte s úřady sami, ale obraťte se na naší advokátní kancelář.

 

Správní právo – služby

Naše kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech správního práva:

  • zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy zejména v  přestupkovém řízení, stavebním řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady a řízení u policie;
  • zastupování fyzických i právnických osob v ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do Vašich práv či oprávněných zájmů, v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu;
  • sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu nebo správnímu soudu;
  • právní poradenství ve věcech správního práva; a
  • vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti se ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. a nebo jiných obchodních společností. Více v sekci obchodní právo.

Zastupování v přestupkovém řízení

Speciální oblastí správního práva je PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ. PŘESTUPKY se projednávají v řízení o přestupcích a jsou projednávány z úřední povinnosti nebo na návrh. Rozlišujeme DOPRAVNÍ PŘESTUPKY, přestupky na úseku podnikání, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a mnohé další. Za přestupek Vám správní orgán uloží napomenutí, POKUTU, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Přestupkové řízení

Dopravni prestupek obrazek

Dopravní přestupek

Jestliže jste se dopustili dopravního nebo jiného přestupku, dostali jste POKUTU nebo jste byli předvoláni PODAT VYSVĚTLENÍ na policejní orgán nabízíme Vám právní pomoc. Zákon umožňuje, aby Vás advokát zastupoval i u těchto řízení. Samotná přítomnost advokáta u jednání s policií je velmi účinný prostředek ochrany Vašich práv.

Dopravní přestupky – specializace

Pro další informace přejděte na samostatnou stránku „Dopravní přestupky“, kde se dozvíte více o dopravních přestupcích a přestupkovém řízení.

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.

 
Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.