Trestni pravo obrazek

Trestní právo

Trestní právo

Zastupování poškozených 

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též OSOBA POŠKOZENÉHO. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla trestným činem způsobena morální nebo jiná škoda.

Trestní právo – náhrada škody

Poškozený má nárok na NÁHRADU ŠKODY, která mu byla způsobena trestným činem. Tento nárok na NÁHRADU ŠKODY je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení před soudem, a to do doby, než je zahájeno dokazování. Z návrhu musí být zřejmé, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na NÁHRADU ŠKODY uplatňuje. Uplatnění nároku na NÁHRADU ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ se poškozený může vyhnout zdlouhavému uplatňování nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení či placení soudních poplatků a dalších výdajů souvisejících s uplatňováním nároku v civilním řízení.

Advokátka JUDr. Martina Čejková Vás zastoupí v trestním řízení a řádně uplatní veškeré Vaše nároky na NÁHRADU ŠKODY. Jako zmocněnec poškozeného je ze zákona oprávněna zejména:

  • zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený;
  • podávat návrhy na doplnění dokazování;
  • účastnit se hlavního líčení i odvolání;
  • před vynesením rozsudku se k celé věci vyjádřit;
  • účastnit se jednání o uzavření dohodě o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem; a
  • uplatnit nárok na náhradu škody.

Obhajoba v trestním řízení

Obhajoba v trestním řízení obrazek

Obhajoba v trestním řízení

Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich OBHAJOBĚ, vypracujeme strategii OBHAJOBY včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují. Zajistíme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, napadáme procesní vady řízení.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.

 
Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.