Trestni pravo obrazek

Trestní právo

Trestní právo

Zastupování poškozených 

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též OSOBA POŠKOZENÉHO. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla trestným činem způsobena morální nebo jiná škoda.

Trestní právo – náhrada škody

Poškozený má nárok na NÁHRADU ŠKODY, která mu byla způsobena trestným činem. Tento nárok na NÁHRADU ŠKODY je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení před soudem, a to do doby, než je zahájeno dokazování. Z návrhu musí být zřejmé, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na NÁHRADU ŠKODY uplatňuje. Uplatnění nároku na NÁHRADU ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ se poškozený může vyhnout zdlouhavému uplatňování nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení či placení soudních poplatků a dalších výdajů souvisejících s uplatňováním nároku v civilním řízení.

Advokátka JUDr. Martina Čejková Vás zastoupí v trestním řízení a řádně uplatní veškeré Vaše nároky na NÁHRADU ŠKODY. Jako zmocněnec poškozeného je ze zákona oprávněna zejména:

  • zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený;
  • podávat návrhy na doplnění dokazování;
  • účastnit se hlavního líčení i odvolání;
  • před vynesením rozsudku se k celé věci vyjádřit;
  • účastnit se jednání o uzavření dohodě o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem; a
  • uplatnit nárok na náhradu škody.

Obhajoba v trestním řízení

Obhajoba v trestním řízení obrazek

Obhajoba v trestním řízení

Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich OBHAJOBĚ, vypracujeme strategii OBHAJOBY včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují. Zajistíme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, napadáme procesní vady řízení.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.