Advokatni uschova obrazek

Advokátní úschova peněz = BEZPEČÍ Vašich financí

Advokátní úschova

Další službou klientům advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové je ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN.

Advokátní úschova se používá k úschově finančních prostředků (peněz), zejména v souvislosti s koupí a prodejem nemovitostí, k vypořádání spoluvlastnických podílů nebo společného jmění manželů. Advokátní úschova slouží také k úschově listin jako cenných papírů, smluv, výrobních postupů a dalších.

Advokátní úschova – princip

Služba advokátní úschovy představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak si zajistit zaplacení kupní ceny po splnění dohodnutých smluvních podmínek. V případě převodu nemovitostí uhradí kupující kupní cenu do advokátní úschovy, kde jsou finanční prostředky uloženy do doby, kdy kupující bude zapsán v katastru nemovitostí jako nový vlastník nemovitosti, případně po vydání návrhu na vklad vlastnického práva, podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Teprve poté advokátka uvolní peníze na účet prodávajícího. Advokátní úschova zvyšuje jistotu pro splnění finančních a smluvních závazků druhou smluvní stranou.

Advokátní úschova je založena písemnou smlouvou, která stanovuje veškerá práva a povinnosti účastníků takového smluvního vztahu, především pak přesně definuje povinnosti advokátky při nakládání s uschovanými finančními prostředky včetně podmínek výplaty a délku úschovy. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků.

Advokátní úschova obrázek

Advokátní úschova = JISTOTA!

Advokátní úschova – výhody

  • jistota splnění peněžitého závazku smluvním partnerem;
  • podrobně upravená smlouva o advokátní úschově včetně podmínek výplaty;
  • finanční prostředky složeny na samostatném účtu;
  • rychlá výplata od okamžiku splnění podmínky;
  • transparentnost;
  • nízké náklady; a
  • důvěryhodnost, odpovědnost, mlčenlivost.
Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.
Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.