Advokatni uschova obrazek

Advokátní úschova peněz = BEZPEČÍ Vašich financí

Advokátní úschova

Další službou klientům advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové je ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN.

Advokátní úschova se používá k úschově finančních prostředků (peněz), zejména v souvislosti s koupí a prodejem nemovitostí, k vypořádání spoluvlastnických podílů nebo společného jmění manželů. Advokátní úschova slouží také k úschově listin jako cenných papírů, smluv, výrobních postupů a dalších.

Advokátní úschova – princip

Služba advokátní úschovy představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak si zajistit zaplacení kupní ceny po splnění dohodnutých smluvních podmínek. V případě převodu nemovitostí uhradí kupující kupní cenu do advokátní úschovy, kde jsou finanční prostředky uloženy do doby, kdy kupující bude zapsán v katastru nemovitostí jako nový vlastník nemovitosti, případně po vydání návrhu na vklad vlastnického práva, podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Teprve poté advokátka uvolní peníze na účet prodávajícího. Advokátní úschova zvyšuje jistotu pro splnění finančních a smluvních závazků druhou smluvní stranou.

Advokátní úschova je založena písemnou smlouvou, která stanovuje veškerá práva a povinnosti účastníků takového smluvního vztahu, především pak přesně definuje povinnosti advokátky při nakládání s uschovanými finančními prostředky včetně podmínek výplaty a délku úschovy. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků.

Advokátní úschova obrázek

Advokátní úschova = JISTOTA!

Advokátní úschova – výhody

  • jistota splnění peněžitého závazku smluvním partnerem;
  • podrobně upravená smlouva o advokátní úschově včetně podmínek výplaty;
  • finanční prostředky složeny na samostatném účtu;
  • rychlá výplata od okamžiku splnění podmínky;
  • transparentnost;
  • nízké náklady; a
  • důvěryhodnost, odpovědnost, mlčenlivost.
Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.

 
Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.