Ochrana osobnosti obrazek

Ochrana osobnosti – BULVARNÍ TISK

Právo na ochranu osobnosti

Advokátka JUDr. Martina Čejková poskytuje právní zastoupení v případech, kdy bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv.

Každý má v našem právním řádu právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, jimiž jsou obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie).

V případě, že si myslíte, že bylo do Vašich osobnostních práv zasaženo, kontaktujte naši advokátní kancelář. S ochranou osobnosti máme zkušenosti. Vypracujeme pro Vás žalobu a zastoupíme Vás v soudním řízení. U soudu požadujeme, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti, aby byly odstraněny tyto následky, a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění v penězích a náhrada způsobené škody. Jedná se o poměrně složitou právní problematiku, zejména s ohledem na správnou formulaci žalobního návrhu, navíc je třeba u soudu prokázat určitou intenzitu zásahu.

Pravo na ochranu osobnosti obrazek

Právo na ochranu osobnosti – nezákonné obrazové záznamy

Právo na ochranu osobnosti – trestný čin

Spolu se žalobou k soudu můžeme v některých případech podat i trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, neboť trestněprávní ochrana osobnosti je zakotvena i v trestním zákoníku. V případě, že bude trestný čin pomluvy pachateli prokázán, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, popř. až na dvě léta nebo zákazem činnosti, spáchal-li trestný čin tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo prostřednictvím internetu.

Jsme si vědomi, že údaje, které nám sdělíte, bývají velice citlivé a důvěrné, proto postupujeme s veškerou obezřetností. V oblasti práva na ochranu osobnosti se můžete na naši advokátní kancelář splehnout.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.