Ochrana osobnosti obrazek

Ochrana osobnosti – BULVARNÍ TISK

Právo na ochranu osobnosti

Advokátka JUDr. Martina Čejková poskytuje právní zastoupení v případech, kdy bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv.

Každý má v našem právním řádu právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, jimiž jsou obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie).

V případě, že si myslíte, že bylo do Vašich osobnostních práv zasaženo, kontaktujte naši advokátní kancelář. S ochranou osobnosti máme zkušenosti. Vypracujeme pro Vás žalobu a zastoupíme Vás v soudním řízení. U soudu požadujeme, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti, aby byly odstraněny tyto následky, a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění v penězích a náhrada způsobené škody. Jedná se o poměrně složitou právní problematiku, zejména s ohledem na správnou formulaci žalobního návrhu, navíc je třeba u soudu prokázat určitou intenzitu zásahu.

Pravo na ochranu osobnosti obrazek

Právo na ochranu osobnosti – nezákonné obrazové záznamy

Právo na ochranu osobnosti – trestný čin

Spolu se žalobou k soudu můžeme v některých případech podat i trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, neboť trestněprávní ochrana osobnosti je zakotvena i v trestním zákoníku. V případě, že bude trestný čin pomluvy pachateli prokázán, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, popř. až na dvě léta nebo zákazem činnosti, spáchal-li trestný čin tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo prostřednictvím internetu.

Jsme si vědomi, že údaje, které nám sdělíte, bývají velice citlivé a důvěrné, proto postupujeme s veškerou obezřetností. V oblasti práva na ochranu osobnosti se můžete na naši advokátní kancelář splehnout.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.
Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.