Pracovní úraz a nemoc z povolání

Při plnění každodenních pracovních povinností mohou vzniknout situace, kdy zaměstnanci je v souvislosti s výkonem práce způsobena újma na jeho zdraví. Takovou újmou na zdraví může být buď pracovní úraz, nebo nemoc z povolání.

Pracovní úraz je zákoníkem práce definován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Nemoc z povolání je možné charakterizovat jako nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí i akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Jestliže se tedy zaměstnanci přihodí při plnění pracovních povinností úraz nebo jestliže zaměstnanec zjistí, že v souvislosti s výkonem jeho práce je důvodné se domnívat, že u něho vznikla nemoc z povolání, má dle zákoníku práce právo na to, aby mu byla zaměstnavatelem nahrazena újma, která mu byla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání způsobena, neboť zaměstnavatel nese dle zákoníku práce odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání a zároveň má povinnost k náhradě škody či újmy na zdraví. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti nezprostí. Zaměstnavatel je ze zákona pro tyto případy odpovědnostně pojištěn a to, i kdyby neplatil pojistné. Jedná se o zákonné pojištění, které vzniká bez uzavření pojistné smlouvy za podmínek uvedených v zákoníku, což je vznik prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele. Základní funkcí je ochrana poškozených a zajištění náhrady škody, neboť na existenci pojištění a nároky z něho vyplývající nemá vliv ani nezaplacení pojistného.

 

Postup při vzniku pracovního úrazu.

Aby řešení odškodňování vzniklých pracovních úrazů bylo co nejrychlejší a nejméně sporné, je třeba, aby byl dodržen určitý postup zejména při zaznamenání takové události zaměstnavatelem. Správné zaznamenání pracovního úrazu zaměstnavatelem je jedním z nejdůležitějších podkladů pro uznání skutečnosti, že se pracovní úraz opravdu stal, že se stal určitým způsobem a že zaměstnanec má právo na to, aby mu byla odškodněna majetková škoda či nemajetková újma, která mu v souvislosti s pracovním úrazem vznikla. V této souvislosti je třeba doplnit, že zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je ze zákona povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Pokud se tedy zaměstnanci přihodí pracovní úraz, měl by dbát na to, aby byl pracovní úraz řádně zaměstnavatelem zaznamenán s příslušnými náležitosti.

Postup při vzniku nemoci z povolání.

Jiný postup, na rozdíl od pracovního úrazu, je v souvislosti se zjištěním narušení zaměstnancova zdravotního stavu v souvislosti s výkonem pracovních povinností. Skutečnost, že by se mohlo jednat o nemoc z povolání, obvykle zjistí sám zaměstnancův praktický lékař, který si jeho zdravotní problémy dá do souvislosti s výkonem jeho povolání. Nicméně na skutečnost, že by mohlo mít vliv na zhoršení jeho zdravotního stavu jeho zaměstnání, může upozornit svého praktického lékaře i sám zaměstnanec. Poté, co praktický lékař dojde k důvodnému závěru, že v jeho případě jde o nemoc z povolání, pak ho s největší pravděpodobností odkáže k provedení odborného vyšetření, kde lékař z oboru pracovního lékařství posoudí a uzná, zda se v jeho případě jedná o nemoc z povolání. Poté nastává proces ověřování podmínek vzniku onemocnění u zaměstnavatele, který má zákonem předepsaný postup. Toto ověřování mohou provádět pouze pracovníci s odbornou způsobilostí, přičemž šetření přednostně provádí pracovník krajské hygienické stanice s odbornou způsobilostí. Při tomto ověřování dochází k šetření a měření na pracovišti zaměstnavatele. V rámci tohoto procesu je prováděno např. různé testování, odebrání potřebných vzorků, získání dalších poznatků či záznamů. Poté krajská hygienická stanice vypracuje na základě písemné žádosti střediska a provedených šetření vyjádření, v němž uvede, zda při vykonávání posuzované práce byly z hlediska expozice relevantním faktorům splněny podmínky pro vznik nemoci z povolání. I v tomto případě je tak nutné, aby bylo od začátku vše řádně zaznamenáváno a postupováno v souladu se zákonem.

Co je možné požadovat v případě pracovních úrazů nebo nemoci z povolání?

V případě, že se stal zaměstnanci pracovní úraz nebo se u něho projevila nemoc z povolání, je zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat odškodnění za jemu způsobenou újmu na zdraví popřípadě škodu na majetku. Zaměstnanec má tedy zejména nárok na náhradu za:

Pokud došlo v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání k úmrtí zaměstnance, pak je možné požadovat:

Na závěr je třeba říci, že nesprávné nebo neúplné provedení postupu při zjišťování nemoci z povolání nebo pracovního úrazu vede mnohdy k tomu, že zaměstnanci je právo na příslušné odškodnění majetkové škody či nemajetkové újmy částečně nebo úplně odepřeno. Proto je třeba se v případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání včas obrátit na odborníka v oblasti pracovního práva. Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové má v této oblasti dlouholeté zkušenosti, a proto v případě, že se Vám stal pracovní úraz nebo máte podezření na nemoc z povolání, neváhejte nás kontaktovat.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání