Obchodní právo

Obchodní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje právní služby v oblasti obchodního práva.

Založení obchodní společnosti

Zabýváme se zakládáním nových obchodních společností. Vybereme pro Vás vhodnou právní formu společnosti, tedy společnost s ručením omezeným (s.r.o), komanditní společnost (k.s.), veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), akciovou společnost (a.s.) nebo družstvo. Ve spolupráci s notářskou kanceláří Vám připravíme kompletní dokumentaci nutnou pro zápis společnosti do obchodního rejstříku tak, aby byla vznikla co nejdříve.

Obchodní právo – základ fungování společnosti

Připravujeme a revidujeme smlouvy ve vztahu k podnikatelům i nepodnikatelům. Jedná se typicky o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, ale vypracujeme pro Vás i smlouvy nepojmenované, tzv. inominátní smlouvy. Naše činnost zahrnuje celý kontraktační proces od sepsání konceptů a návrhů smluv, revizi již vypracovaných smluv, vyjednávání jednotlivých smluvních podmínek s důrazem na zajištění nejlepšího smluvního postavení klienta včetně případné účasti advokáta  na obchodních jednáních klienta.

Uplatňujeme nároky z porušení obchodních vztahů jako reklamace, smluvní pokuty a náhradu škody.

Zastoupíme Vás v řízení před rejstříkovým soudem při zápisech změnách a výmazech zákonem stanovených údajů a v řízení před živnostenským úřadem.

Vymáhání dluhů

Poskytujeme právní služby v oblasti vymáhání dlužných pohledávek. Provedeme Vás celým procesem vymáhání dluhů, ať jste dlužník nebo věřitel. Budeme za Vás jednat s protistranou, neboť jsme si vědomi, že mimosoudní jednání a hledání vhodného smírného řešení situace dlužníka často napomůže nejrychlejší úhradě dlužné částky. Snažíme se postupovat takovým způsobem, aby nedošlo ke zbytečnému narušení vzájemných obchodních vztahů. V případě potřeby podáme žalobu a zastoupíme Vás v soudním vymáhání pohledávky včetně případné exekuce na majetek dlužníka, při níž spolupracujeme s vybranými a ověřenými exekutory po celé České republice. Vždy se snažíme najít nejrychlejší řešení Vašeho problému, ať jste věřitelem nebo dlužníkem.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání