Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu.

Rozvod manželství je zahájen na návrh některého z manželů a je jediným způsobem, jak lze v českém právním řádu zrušit manželství za života manželů. Aby mohlo být manželství rozvedeno, musí být prokázán hluboký a trvalý rozvrat manželství – tzv. kvalifikovaný rozvrat. Kvalifikovanost rozvratu je dána jeho délkou a intenzitou, přičemž obnovení manželského soužití nelze ani v budoucnosti očekávat. Právní úprava rozvodu manželství se tímto snaží vyloučit případy, kdy dojde pouze k dočasnému zhoršení vztahů mezi manželi. Pokud soud v řízení o rozvodu neshledá hluboký a trvalý rozvrat mezi manželi, manželství nerozvede a návrh na rozvod manželství zamítne.

Povinností soudu je zjistit existenci kvalifikovaného rozvratu s přihlédnutím k jeho příčinám. V českém právním řádu není v souvislosti s rozvodem podstatná vina na rozvratu manželství, proto je skutečnost, kdo rozvod zavinil, nepodstatná. Soud v řízení o rozvodu tedy nezjišťuje vinu, ale pouze skutečnost, zda existuje kvalifikovaný rozvrat manželství a jeho příčiny. Rozvrat manželství je rozvratem vzájemných vztahů mezi manželi po stránce psychické, materiální, nebo sexuální. Jako nejčastější příčiny rozvratu bývají uváděny rozdílné povahy obou manželů, alkoholismus, nevěra, neschopnost společného rozhodování o záležitostech manželství a rodiny nebo nefungující soužití ve společné domácnosti. Jakkoliv je rozvrat závažný, záleží pouze na každém z manželů, zda se obrátí na soud s návrhem na rozvod manželství (žádostí o rozvod), kde bude tvrdit a prokazovat hluboký a trvalý rozvrat.

V případě trvalého a hlubokého rozvratu manželství soud manželství zpravidla rozvede i přesto, že druhý z manželů s rozvodem nesouhlasí. Pouze za předpokladu nesouhlasu druhého z manželů, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel, a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud manželství nerozvede, pokud existují mimořádné okolnosti svědčící ve prospěch zachování manželství (jedná se o tzv. ztížený rozvod).

Řízení o rozvod manželství je řízením o řešení osobnostních vztahů, tzv. statusovým řízením, pro které se uplatňuje speciální úprava opravných prostředků.

Pokud soud návrhu na rozvod vyhoví a manželství rozvede, lze sice proti rozsudku podat odvolání, avšak zároveň jsou vyloučeny veškeré mimořádné opravné prostředky. Nepřipadá tedy v úvahu dovolání, žaloba pro zmatečnost, ani obnova řízení.

Manželství je rozvedeno dnem, kdy rozsudek o zániku manželství rozvodem nabude právní moci, tedy zpravidla uplynutím lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí, kterým se manželství rozvádí, popřípadě doručením rozhodnutí o odvolání, pokud se některý z manželů odvolal.

V příštím článku „Není rozvod jako rozvod“  Vás seznámíme s druhy rozvodů manželství a jednotlivými předpoklady, za kterých lze manželství rozvést.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na oblast rodinného práva. Pro další informace o rozvodech přejděte do sekce rodinné právo, nebo nás kontaktujte. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání