Právní specializace advokatni kancelare obrazek

Právní specializace advokátní kanceláře

Právní specializace

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje právní služby v široké oblasti právních odvětví jak fyzickým, tak právnickým osobám, přičemž díky týmu úzce spolupracujících soudních exekutorů, soudních znalců a notářských kanceláří poskytujeme profesionální právní služby efektivně, hospodárně a rychle.

Specializace na určitou právní oblast je v současné době neustále se měnících právních předpisů nezbytností, bez níž není možné dosáhnout odborného ani efektivního řešení dané věci.

Dopravní nehody – náhrada škody

Zaměřujeme se především na problematiku dopravních nehod, kdy zastupujeme poškozené i pozůstalé po obětech dopravních nehod, pro které uplatňujeme a vymáháme nároky na náhradu škody. Zastupujeme poškozené v trestním řízení proti viníkovi nehody. Vymáháme přiměřené zadostiučinění v soudních sporech na ochranu osobnosti. Specializujeme se na spory s pojišťovnami viníků dopravních nehod, popř. Českou kanceláří pojišťoven za situace, kdy viník nemá uzavřeno povinné ručení na vozidlo.

Zastupujeme viníky dopravních nehod, pachatele trestných činů ublížení na zdraví v dopravě, řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, obecného ohrožení nebo neposkytnutí pomoci. V trestním řízení zastupujeme obviněné osoby z fingování nehod. Zastupujeme pachatele dopravních přestupků ve správním řízení. Pokud jste dostali pokutu, hrozí Vám odebrání řidičského průkazu nebo viník dopravní nehody popírá své zavinění nehody, rádi převezmeme Vaše právní zastoupení.

Náhrada škody obrazek

Náhrada škody – Pracovní úraz – Nemoc z povolání

Pracovní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti pracovního práva a specializujeme se na pracovní úrazy, onemocněním nemocí z povolání nebo náhradu škody za chybné lékařské zákroky a pochybení nemocnice.

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář se úzce specializuje na rodinné právo. V oblasti rodinného práva poskytujeme veškeré služby spojené s rozvodem, rozvodovým řízením, stanovením výživného na manžela/manželku, stanovením výživného na děti.  Zabýváme se právními úpravami styku rodičů s dětmi a problematikou spojenou s péčí o dítě. Rozvod je složitou životní situací pro celou rodinu. Rozvodové řízení dokážeme řešit bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků při jednání soudu.

Všeobecná právní praxe

Dále má naše kancelář zkušenosti v těchto oblastech práva: občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, obchodní právo, dědické právo, právo nemovitostí a bytové právo. Pomůžeme s koncipováním a revizí smluv. Vymáháme pohledávky. Zastupujeme v soudním řízení v občanských, rodinných, pracovních, obchodních sporech a v trestním řízení. Zastupujeme v řízení před úřady, zajišťujeme advokátní úschovy peněz,  poskytujeme právní porady a konzultace.

Advokatni kancelar obrazek

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.

 
Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém