Menu

Časté dotazy

Sepsali jsme odpovědi na nejčastější dotazy, na které se nás na konzultacích ptáte. Rádi s Vámi ale Váš případ probereme osobně na konzultaci v prostorách advokátní kanceláři nebo online.

V prvé řadě je třeba ověřit, zda policie postupovala v souladu s ust. § 118b odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., kdy k zadržení řidičského průkazu může dojít pouze za podmínek uvedených v ust. § 118a odst. 1 písm.  a) – h) zákona č. 361/2000 Sb.

Policie je oprávněna řidičský průkaz řidiči motorového vozidla zadržet pouze a jedině z těchto důvodů:

a) řidič je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví;

b) řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,

c) řidič je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy;

d) řidič je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;

e) řidič se přes výzvu policistů odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem;

f) řidič se přes výzvu policistů odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou;

g) řidič řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel;

h) řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Policie je povinna Vám na místě vydat písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu, které si pečlivě uschovejte. Zadržení řidičského průkazu policie následně písemně oznámí obecnímu úřadu, který do 5 pracovních dnů zahájí řízení o zadržení řidičského průkazu a poučí Vás o možnosti se v dané věci ve lhůtě vyjádřit. V uvedeném vyjádření je nezbytné uvést veškeré Vámi namítané skutečnosti, a to zejména, proč řidičský průkaz nebyl zadržen v souladu se zákonem. V případě, že obecní úřad Vašim námitkám nevyhoví, vydá rozhodnutí o zadržení Vašeho řidičského průkazu, proti kterému je možno podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání.

Je potřeba zdůraznit, že policie je z výše uvedených důvodů oprávněna řidičský průkaz zadržet pouze řidiči motorového vozidla, tedy nikoliv spolujezdcům, osobám postávajícím u vozidel či osobám, které si berou pouze věci z kufru vozidla a podobně.

Pokud Vám byl zadržen řidičský průkaz, neváhejte se na nás obrátit. Probereme s Vámi, zda Vám byl řidičský průkaz zadržen v souladu se zákonem a pomůžeme Vám se účinně bránit.

O vrácení řidičského průkazu můžete žádat po polovině uplynutí trestu zákazu řízení. Je důležité se podívat, zda Vám byl zákaz řízení uložen rozhodnutím soudu či správního orgánu (obecního úřadu nebo magistrátu).

  1. V případě uložení zákazu řízení vozidel soudem je nutné podat na příslušný soud žádost o podmínečné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení. Tuto žádost doporučujeme podat již před uplynutím poloviny trestu zákazu řízení, aby měl soud dostatek času na nařízení veřejného zasedání a Vy jste zbytečně nemarnili čas čekáním na vrácení řidičského průkazu. Po podání žádosti soud nařídí veřejné zasedání, ve kterém si Vás vyslechne a poté rozhodne, zda Vašemu návrhu vyhoví a řidičský průkaz Vám vrátí.
  2. V případě uložení zákazu řízení správním orgánem podáváte žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení příslušnému správnímu orgánu (obecnímu úřadu nebo magistrátu). Tento žádné jednání nenařizuje a rozhoduje pouze na základě listinných podkladů.
  3.  

Pokud Vám soud či správní orgán vyhoví a rozhodne o navrácení řidičského průkazu, nastává pro Vás další kolečko vyřizování, neboť ve většině případů se musíte ještě podrobit dopravně psychologickému vyšetření, vyžádat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a případně absolvovat i přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Rádi Vám s vrácením řidičského průkazu pomůžeme, stačí nás kontaktovat a ušetříme Vám spoustu času a nervů.

Dělící linkou mezi tím, zda se bude záležitostí zabývat správní orgán (obecní úřad nebo magistrát) či soud, je jedno promile alkoholu. Pokud jste se podrobili dechové zkoušce a dechový analyzátor naměřil hodnoty pod jedno promile alkoholu, bude se věc řešit ve správním řízení, pokud dechový analyzátor naměřil jedno promile alkoholu a více, bude se záležitostí zabývat soud. Vzhledem k tomu, že správní a trestní řízení má odlišné procesní předpisy, je třeba obhajobu zvolit podle typu řízení a dále s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.

Typicky se ve správním řízení jedná o přestupek řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a v trestním řízení o trestný čin (přečin) ohrožení pod vlivem návykové látky, nezřídka ve spojitosti s trestnými činy ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, obecné ohrožení, maření výkonu úředního rozhodnutí, poškození veřejně prospěšného zařízení a další.

V některých případech lze docílit zproštění obvinění (zastavení řízení) či uložení mírnějšího trestu. U trestných činů lze v určitých případech využít ust. § 307 trestního řádu a navrhovat podmíněné zastavení trestního stíhání, tedy odklon, při kterém se vyhnete záznamu v trestním rejstříku.

Spojte se s námi a my Vás v uvedených řízeních rádi zastoupíme. Vysvětíme Vám, jak budeme postupovat a jaké jsou Vaše možnosti obrany. Poskytneme Vám právní pomoc a efektivní obhajobu. 

Pokud podáte ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení uvedeného oznámení příslušnému správnímu orgánu námitky, řidičský průkaz odevzdávat nemusíte. Řádným a včasným podáním písemných námitek se běh lhůty pro odevzdání řidičského průkazu přerušuje, a to ode dne podání námitek do dne právní moci rozhodnutí správního orgánu (obecního úřadu nebo magistrátu), případně právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu (Krajského úřadu nebo Ministerstva dopravy) po podání odvolání.

Doporučujeme v této souvislosti podat i podnět k přezkumnému řízení ohledně přestupku či přestupků, u kterých se domníváte, že jste z nich byli uznáni vinnými neoprávněně. Podněty k přezkumným řízení následně řeší orgány, které Vás z přestupků uznaly vinnými, tedy typicky policie (blokové pokuty uložené na místě) či obecní úřad nebo magistrát (rozhodnutí ve správním řízení). Tyto orgány mohou také rozhodnout o navrácení bodů, na základě kterých je následně zrušena výzva k odevzdání řidičského oprávnění.

Neváhejte nás kontaktovat ihned po obdržení oznámení o dosažení 12 bodů. Podáme za Vás obratem námitky proti provedenému záznamu bodů a učiníme analýzu Vašich jednotlivých dopravních přestupků. Jestli se domníváte, že správní orgány postupovaly v rozporu se zákonem, připravíme i podněty k přezkumným řízením.

Bolestné je náhradou za vytrpěnou bolest v rámci nemajetkové újmy na zdraví. Na bolestné mají právní nárok jak poškození z dopravních nehod, tak zaměstnanci, kterým se přihodil pracovní úraz nebo služební úraz, například vojáci, hasiči atd. Výše bolestného se stanovuje na základě bodového ohodnocení konkrétního zranění, přičemž je nutno posoudit také okolnosti úrazu.

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného. Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

K jednotlivým diagnózám se dle Metodiky Nejvyššího soudu ČR přiřazují tzv. body, přičemž bodové ohodnocení bolestného pro naše klienty provádí zkušení soudní znalci z oboru zdravotnictví. Výše jednoho bodu se pak stanoví dle níže uvedené tabulky.

Rok dopravní nehody

Hodnota bodu

2022

378,39 Kč

2021

356,11 Kč

2020

341,25 Kč

2019

318,85 Kč

2018

295,04 Kč

2017

275,89 Kč

2016

264,67 Kč

2015

256,86 Kč

2014

251,28 Kč

pracovních úrazů je náhrada bolestného poskytována pojišťovnou zaměstnavatele na základě zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Ten má objektivní odpovědnost za újmu na zdraví či škodu na majetku svých zaměstnanců. U služebních úrazů je náhrada bolestného poskytována zaměstnavatelem.

V případě pracovních úrazů, nemoci z povolání a služebních úrazů je hodnota bodu pevně stanovena částkou ve výši 250 Kč.

Mnoho klientů si nechává zpracovat bodové ohodnocení úrazů od svého praktického lékaře. Ti však ve většině případů újmu na zdraví značně podhodnocují, proto je vhodné se s konkrétním ohodnocením bolestného obrátit na znalce z oboru zdravotnictví. Ten pro Vás vyhotoví posudek, který se může stát podkladem pro vymáhání nároku na zaplacení bolestného.

Rádi pro Vás necháme takový znalecký posudek zpracovat a pomůžeme Vám s uplatněním Vašeho nároku.

1) Bezprostředně po dopravní nehodě bývá užitečné nepodléhat momentálním emocím a spíše se snažit zachovat chladnou hlavu. V žádném případě není z právního pohledu vhodné uklidňovat se pitím alkoholických nápojů po nehodě, což někdy účastníci dopravní nehody mohou z důvodu psychické tísně udělat. 

2) V případě, že došlo ke zranění či usmrcení osob, nebo je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech škoda zřejmě převyšující částku 100 000 Kč, je nezbytně přivolat policii. Protože však nemusí účastník dopravní nehody správně odhadnout, v jakém rozsahu došlo k poškození zdraví či majetku, nepochybí, zavolá-li policii vždy, ať se cítí být viníkem nebo poškozeným. Pokud si je účastník nehody naprosto jist, že došlo pouze k drobné škodě bez zranění, není nutné, aby nehodu policistům nahlásil. V takovém případě však musí s ostatními účastníky nehody sepsat a podepsat zápis o průběhu nehody s prohlášením, kdo nehodu zavinil. Je třeba zdůraznit, že povinnost účastníků nehody oznámit věc Policii ČR vznikne vždy, dojde-li při ní k poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení, oplocení nemovitosti, zaparkovaných vozidel apod. 

3) Je třeba zůstat s vozidlem na místě nehody. Před příjezdem policie se vozidla nesmějí přemísťovat. To platí i pro jejich časti odpadlé následkem kolize. Pouze pokud je nutné uvolnit silnici, účastník dopravní nehody vhodně vyznačí (křídou, pískem apod.), kde vozidla stála bezprostředně po nehodě. Pokud má k dispozici fotoaparát, doporučujeme ihned zadokumentovat škody na vozidlech či jiné okolní škody, a je-li to možné, i případná zranění. 

4) Při dopravní nehodě je nutné, aby si účastnici dopravní nehody vzájemně vyměnili důležité informace. Je třeba od dalších účastníků nehody zjistit – nejlépe z jejich osobních dokladů – jejich totožnost, včetně údajů z řidičského průkazu, osvědčení o registraci vozidla, případně údaje o vlastníku vozidla, jakož si i zapsat údaje o pojistitelích účastníků a čísla pojistných smluv a také si zaznamenat registrační značky vozidel. Pečlivě je třeba postupovat zejména v případě, že vozidlo škůdce je registrováno v zahraničí. Tehdy doporučujeme pořídit fotokopie všech dokumentů a případně si zajistit svědky nehody. 

5) Po příjezdu policie je nutné sdělit vyšetřujícím policistům náš popis nehody. Bývá vhodné pro účely dalšího vyšetřovaní uvést jen to, co skutečně účastnici dopravní nehody vědí. Domněnky by měly při své výpovědi vynechat. Pokud si účastník dopravní nehody není jist tím, zda byl při nehodě zraněn (neshledal na sobě viditelná vnější zranění), je třeba tuto skutečnost do protokolu uvést. Některá zranění se mohou projevit až po delším čase, s čímž by měl účastník dopravní nehody počítat. Policejní protokol může účastník podepsat jen tehdy, pokud souhlasí s jeho obsahem. V opačném případě by měl uvést své́ výhrady. 

6) Pro účely dalšího vyšetřovaní nehody je vhodné nevyslovovat žádné přiznání viny. Určit míru zavinění je věcí následujícího setření, nikoli věcí odhadu účastníka nehody. Je tedy třeba neobviňovat se ještě předtím, než jsou okolnosti nehody přesně objasněny. Je vhodné s policií při vyšetřovaní dopravní nehody spolupracovat a odpovídat na její otázky. Pokud účastník dopravní nehody (ještě) není zastupován advokátem, může zainteresované osoby odkázat na policejní protokol nebo na svou příslušnou pojišťovnu, která se pojistnou událostí zabývá. 

7) Dokumentace místa dopravní nehody obsahuje jak protokol o vlastní nehodě, tak fotografickou dokumentaci a topografickou dokumentaci. Bývá účelné sledovat vyšetřovaní nehody a být obezřetný. To platí zvláště tehdy, pokud věc není šetřena jako malá dopravní nehoda, ale jako trestný čin. Účastník nehody by se měl zajímat o způsob shromažďovaní a vyhodnocovaní důkazu ze strany policie (naměřené hodnoty rychlosti, výsledky dechových zkoušek na alkohol, znalecké posudky aj.). 

8) Vedení vlastní dokumentace o nehodě může být velmi praktické, obzvláště pokud si účastník nehody zapíše všechny údaje a poznatky, dokud je má čerstvě v paměti. Účastník dopravní nehody si může vytvořit i vlastní náčrtek situace z místa nehody. Důležité je i sledování vlastního zdravotního stavu – je vhodné zaznamenávat si stavy bolesti, veškeré překážky a omezení v běžném životě způsobená zdravotním stavem po nehodě apod. a shromažďovat si lékařské zprávy. Vhodné je i vedení evidence o výdajích v souvislosti s dopravní nehodou a jejími následky, včetně ušlé mzdy, resp. zisku. 

9) Účastník dopravní nehody by měl včas vyhledat právní pomoc. Advokát poradí nebo zastoupí účastníka dopravní nehody ve věcech náhrady újmy a škody v souvislosti se škodou na vozidle, újmou na zdraví (bolestné, trvalé následky, další nemajetková újma...), ušlým ziskem či mzdou. Poskytne právní služby v oblasti trestního a přestupkového práva pro případ, kdy je potřeba si zvolit obhájce v případě trestního či správního řízení. Pomoci může i ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv. Jedná se např. o průtahy v šetření pojistné události, odmítnutí pravá na pojistné́ plnění apod. Zatímco náhrady hmotné škody na vozidle se pravděpodobně domůžete i vlastními silami, v případě poškození zdraví je obvykle nutné vypracovávat složitá právní podání, ke kterým je nezbytná právní kvalifikace. 

Advokát může poškozeným též podat informace o možnostech pomoci, kterou mohou poskytnout k tomuto účelu založené občanské spolky, občanské poradny apod. 

10) Nepodepisujme text, kterému z různých důvodů nerozumíme. Co je psáno, to je dáno. Máme vždy právo si text nejdříve přečíst, příp. prokonzultovat s nezúčastněným odborníkem nebo blízkým a teprve potom podepsat.

 

UPOZORNĚNÍ: 

O další setření nehody se průběžně zajímejme a dejme pozor na zprostředkovatelské firmy a na tzv. „lovce nehod“! Jejich počet narůstá a zejména poškozeným a pozůstalým nabízejí rychlé vyřízení věci a odškodnění v tzv. „maximální výši“. Z praxe však máme zkušenost, že se jedná o běžné zákonné nároky a často zdaleka nesplní očekávaní poškozených a ani pozůstalých. 

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody, neváhejte se na nás obrátit. Na tyto případy se specializujeme a rádi Vám pomůžeme.

S přicházejícím létem a obdobím dovolených přibývá i dopravních nehod v zahraničí. V Evropě je vybudován systém zelených karet. Zelená karta prokazuje, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Zelená karta obsahuje na první straně zelené karty rozeznávací značky států, přičemž podmínkou platnosti zelené karty v té které zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta.

Tzv. „zelenokaretní systém“ zajišťuje, že pokud se stanete v zahraničí obětí dopravní nehody, je povinna vás odškodnit pojišťovna zahraničního provozovatele vozidla, který způsobil dopravní nehodu. Povinnost uzavřít povinné ručení platí pro provozovatele vozidel států Evropského hospodářského prostoru a dále států, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí. Ve všech těchto státech máte nárok na odškodnění dopravní nehody za obdobných podmínek jako v České republice.

 

Jak v zahraničí postupovat při dopravní nehodě?

Pokud Vás v zahraničí někdo naboural, poznamenejte si značku, typ a RZ všech zúčastněných vozidel, jejich VIN kód, jména, příjmení, data narození, bydliště řidičů a vlastníků vozidel, údaje o pojištění. Nezapomeňte si zapsat i jména, data narození a bydliště případných svědků nehody. Pořiďte si fotografie z dopravní nehody, ze kterých bude patrné postavení havarovaných vozů, jejich poškození a čitelné registrační značky vozidel.

Otázka, zda přivolat k dopravní nehodě policii či ne se řídí předpisy země, ve které došlo k dopravní nehodě. Pokud je k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol o dopravní nehodě podepište pouze v případě, že souhlasíte s celým jeho zněním, a že jste mu zcela porozuměli. V případě, že s obsahem nesouhlasíte, doplňte ručně do protokolu své výhrady, tyto výhrady do policejního protokolu vepište v českém jazyce, pokud neovládáte cizí jazyk. Protokol o dopravní nehodě si pečlivě uschovejte. Jestliže vás policie odveze na výslech, pamatujte, že máte nárok na pomoc tlumočníka. Nikdy nepodepisujte žádnou listinu, pokud jí nerozumíte.

V případě, že k nehodě policie přivolána nebude, sepište s ostatními účastníky dopravní nehody tzv. Euro protokol, jedná se o formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který byste měli mít v zahraničí vždy po ruce. „Záznam o dopravní nehodě“ podepište teprve poté, co ho pečlivě vyplníte a důkladně si ho pročtete. Po oddělení jednotlivých kopií formuláře již nemůžete vpisovat další údaje. Pokud s sebou nemáte formulář „Záznam o dopravní nehodě“, doporučujeme celou událost nakreslit, zaměřte se zejména na průběh dopravní nehody, konečné postavení vozidel, číslo (označení) silnice, dopravní značení, datum a čas nehody. Nákres nechejte všechny účastníky dopravní nehody podepsat.

Pokud jste se stali účastníky zahraniční dopravní nehody, neváhejte se na nás obrátit. Na tyto případy se specializujeme a rádi Vám pomůžeme.

Osoba, která je zraněna při nehodě, má zejména nárok na náhradu za:

1) Bolestné – finanční odškodněni za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením a odstraňováním jeho následků.

2) Ztíženi společenského uplatnění – nepříznivé důsledky úrazu pro životní úkony poškozeného. Jedná se o omezení nebo ztrátu možnosti výkonu povolání, účasti na společenském a životním uplatněním.

S účinností nového občanského zákoníku (NOZ) došlo ke zrušeni tzv. náhradové vyhlášky č. 440/2001 Sb., která upravovala ohodnocení jednotlivých úrazů. Dle NOZ je nyní na dohodě poškozeného a škůdce nebo na úvaze soudu, aby určil výši náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění a jiné nemajetkové újmy dle svého vlastního uvážení s ohledem na všechny okolnosti případu. Díky tomu může soud výši náhrady přizpůsobit např. tomu, zda o nohu přišel nadějný sportovec, nebo osoba nesportující, či zda poškozenému bylo v době ublíženi na zdraví 20 nebo 70 let apod. Jako podpůrný systém k rozhodovaní soudů byla vytvořena Metodika Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dále jen „Metodika“).

3) Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného – jedná se o výdaje, které poškozený vynaložil na to, aby dosáhl zlepšení svého zdravotního stavu, náklady na vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelskou výpomoc třetí osoby v domácnosti, cesty rodinný příslušníků do zdravotnického zařízení, výdaje (doplatky) na léky, zdravotní pomůcky, bezbariérovou přestavbu atd.

4) Náklady pohřbu – přiměřené náklady spojené s pohřbem poškozeného a pořízením pomníku.

5) Náklady na výživu pozůstalých – náklady na výživu pozůstalých, kterým zesnulý poškozený ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

6) Ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými dávkami.

7) Ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. rentu – rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nároku a příjmem po poškození s připočtením případného invalidního důchodu.

8) Věcnou škodu – zničené věci při dopravní nehodě.

9) Další nemajetkovou újmu – vedle povinnosti nahradit poškozenému shora uvedené nákroky stanovuje NOZ nově povinnost nahradit mu také další nemajetkovou újmu. Pod tímto pojmem se mají na mysli psychické bolesti poškozeného, které mohou mít formu strachu, utrpení, stresu, znepokojení atd. V souvislosti s ublížením na zdraví se jedná zejména o strach z budoucnosti, strach z léčení (obavy ohledně úspěšnosti další léčby, strach z pocitově ponižujících a nedůstojných situací a podmínek při léčení ve zdravotnickém zařízení i mimo něj), úzkostných a depresivních stavů při léčbě (nedobrovolné odkázaní na pomoc druhých během léčby) nebo nemožnosti se v důsledku ublížení na zdraví (např. z důvodu dlouhodobé hospitalizace) plnohodnotně účastnit rodinného nebo partnerského života, pracovních povinností, svých koníčků, sportovních aktivit, tedy celkovou nemožnost poškozeného účastnit se po dobu léčení obvyklého životního zapojení, svých denních aktivit apod.

V některých případech, kdy probíhá trestní řízení, je možno s obviněným uzavřít dohodu, v rámci které je obviněným poskytnuto další finanční plnění s tím, že trestní stihaní obviněného je podmíněně zastaveno.

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody, neváhejte se na nás obrátit. Na tyto případy se specializujeme a rádi Vám pomůžeme.

Doklady, které musí předložit poškozený pro odškodnění svých nároků z dopravní nehody: 

1) Protokol o dopravní nehodě, obžalobu, trestní příkaz či rozsudek

2) Čestné prohlášení o věcné škodě – je potřeba uvést, které věci byly v důsledku nehody zničeny, kdy byly pořízeny a jaká byla cena jejich pořízení (pokud máte k dispozici účtenky, vytvořte její kopii a připojte ji k čestnému prohlášení). 

3) Čestné prohlášení – ošetřování člena domácnosti. Ten, kdo pečuje o poškozeného, napíše prohlášení v tom smyslu, že v době od – do pečoval o nemocného a v jakém rozsahu (nezapočítává se doba hospitalizace ve zdravotnickém zařízení). 

4) Čestné prohlášení – účelně vynaložené náklady spojené s léčením – zde je potřeba napsat:

  • a)  náklady spojené s přilepšením ke stravě při pobytu v nemocnici – nákup hodnotné stravy, jako jsou např. sýry, jogurty, džusy, šunka, ovoce, zelenina atd. Denní výdej by měl být okolo 40 korun, počítá se od data pobytu v nemocnici do propuštění do domácího léčení, 
  • b)  výdaje na léky, na které přispívá zdravotní pojišťovna jen částečně nebo vůbec ne, především jejich název, k čemu jsou určeny, pořizovací cena. Pokud možno doložte potvrzením od ošetřujícího lékaře o nutnosti užívat dané léky v souvislosti s dopravní nehodou a účtenky z lékárny. Zde je možno připsat i náklady na rehabilitaci v případě, že si pacient na ni musí připlácet (nutno předložit doporučení lékaře, potvrzení o docházkách na rehabilitační cvičení, potvrzení o ceně), toto se týká též plavání (pokud lékař doporučí – nutno přiložit potvrzení od lékaře a účty), 
  • c)  náklady na zakoupení léčebných pomůcek - pokud vznikly, je třeba je nazvat, uvést jejich účel a cenu (nutno přiložit účet a doporučení od ošetřujícího lékaře), 
  • d)  náklady spojené s cestami do zdravotnických zařízení, rehabilitace, kontroly apod. -v případě, že na cesty byl používán osobní automobil, je nutno napsat datum, odkud kam a zpět, počet kilometrů. V případě dojíždění prostředky hromadné dopravy je nutno schovávat jízdenky. V případě, že nejsou k dispozici, napsat cenu, to samé platí i pro cestu taxíkem. 

5) Potvrzení od zaměstnavatele o ztrátě na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením zdraví a nemocenskými dávkami (rozhodným obdobím pro vypočet je čtvrtletí před úrazem). V případě, že je poškozený soukromý podnikatel, je třeba předložit daňové přiznaní z předchozího období před úrazem a potvrzení o výplatě nemocenských dávek, pokud je poškozený dostává.

6) Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přiznaní invalidního důchodu (pokud je poškozenému po úraze přiznán). 

7) Pro nárok ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (je-li přiznán invalidní důchod, nebo je-li poškozený v důsledku postižení přeřazen na méně placené místo) je potřeba předložit potvrzení od zaměstnavatele o průměrném výdělku před přiznáním důchodu

8) Lékařské zprávy, resp. bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění - bodové ohodnocení vypracovává na žádost poškozeného, resp. jeho advokáta, lékař - soudní znalec s příslušnou specializací. Nejpodstatnějším nárokem při odškodňovaní bývá ztížení společenského uplatnění, což jsou trvalé následky úrazu. Vzhledem k tomu, že se v praxi zjišťují rok od úrazu, lze doporučit ve stejné době zároveň uplatnit i ostatní již vzniklé nároky. Průběžně se pak uplatňují nároky, které vznikají později (např. ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náklady na léky, rehabilitační pomůcky a další).

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody, neváhejte se na nás obrátit. Na tyto případy se specializujeme a rádi Vám pomůžeme.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.

A co o nás říkají naši klienti?

Tomáš Zápotocký
Dobrý den, chtěl bych se podělit touto formou pro případné další lidi, kteří potřebují právní pomoc. Jsem velice potěšen, že když jsem potřeboval právní službu, tak rychlost komunikace byla ze strany paní advokátky nejenom velmi rychlá a pro neznalého i velmi přehledná a srozumitelná. Vše na čem jsme se domluvili proběhlo a pomoc byla úžasná. Všem doporučuji k využití pí. advokátku. Ještě jednou velice děkuji.
Tomáš Zápotocký
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Právní služby advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové a jejího týmu mohu doporučit. Rychlé jednání, slušnost, profesionální přístup.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
děkan VŠCHT Praha
Ing. Josef Žikovský
Málokdy se setkáte s právníkem, který vás trpělivě vyslechne s úsměvem na rtech a převezme veškerou vaší problematiku, že se dál o ní nemusíte starat. To všechno jsem zažil v advokátní kanceláři JUDr. Čejkové a mohu ji vřele doporučit.
Ing. Josef Žikovský
generální ředitel Aveton Praha
Top