Menu

Koronavirus – náhrada škody v souvislosti s krizovými opatřeními

06. 04. 2020
 | Lucie Nešutová
Koronavirus – náhrada škody v souvislosti s krizovými opatřeními

Vláda České republiky dne 12. března 2020 vyhlásila v České republice nouzový stav a byla přijata řada opatření, v důsledku kterých došlo ke značným omezením, která mají dopad jak na fyzické, tak právnické osoby. Právě tato krizová opatření většinou bývají příčinou způsobené škody, jejíž náhradu mohou po státu požadovat jak fyzické, tak právnické osoby. Naše advokátní kancelář se v rámci své činnosti na náhradu škody úzce specializuje, a proto jsme připraveni Vám v této oblasti poskytnout právní pomoc.

Povinnost státu k náhradě škody

Podle ust. § 36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

Mezi předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu podle krizového zákona patří:

  1. provedení krizového opatření,
  2. vznik škody,
  3. příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

Podklady pro uplatnění nároku

Pro případné uplatnění nároku je důležité, aby si poškození vedli evidenci zisků a ztrát, shromažďovali účtenky, faktury, jiné daňové doklady, dále také výzvy k úhradě dlužného plnění, výpovědi z pracovněprávních či jiných smluvních vztahů apod.

Uplatnění nároku na náhradu škody

Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně
u příslušného orgánu krizového řízení, který dané krizové opatření vydal nebo jej provedl. V případě, že by došlo k soudnímu sporu, orgánem, který by stát v této věci zastupoval, by bylo Ministerstvo vnitra.

Nárok je nutné uplatnit do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

Právní zastoupení

Jste-li fyzickou nebo právnickou osobou, které v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními vznikla škoda, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy a pomůžeme Vám v této nelehké situaci.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top