Menu

Náhrada újmy na zdraví

26. 01. 2019
 | Martina Čejková
Náhrada újmy na zdraví

Náhrada újmy na zdraví, dříve náhrada škody na zdraví, z dopravní nehody

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje komplexní právní služby se specializací na dopravní nehody, pojistné události, náhradu škody a újmy na zdraví. Zejména se zaměřuje na zastupování poškozených z dopravních nehod a pozůstalých po obětech dopravních nehod, tedy na zastupování poškozených a pozůstalých v jednáních a v případných soudních sporech s pojišťovnou škodícího vozidla či Českou kanceláří pojistitelů, pokud škodící vozidlo nebylo pojištěné. Zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, významně změnil pojetí institutu náhrady škody. NOZ zavedl pro majetkovou újmu pojem škoda a pro jinou újmu pojem nemajetková újma.

Náhrada škody při ublížení na zdraví

NOZ nahradil pojem škoda na zdraví pojmem ublížení na zdraví. Pojem škoda se pak používá výhradně pro majetkovou újmu. Ublížení na zdraví a usmrcení představuje zvláštní formu nemajetkové újmy a jedná se o její nejzávažnější formu. Při ublížení na zdraví při dopravní nehodě můžeme po škůdci či přímo po jeho pojišťovně nebo ČKP požadovat náhradu tří konkrétních nároků, a to nároku na bolestné, náhradu za jinou nemajetkovou újmu, případně náhradu za ztížení společenského uplatnění.

  • Bolestné
  • Ztížení společenského uplatnění
  • Jiná nemajetková újma

Rozsah náhrady za ublížení na zdraví

Náhradu nemajetkové újmy na zdraví spočívající v bolestech, jiné nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění je třeba hodnotit s určitým časovým odstupem. K hodnocení trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) by mělo být přistoupeno teprve poté, co se zdravotní stav poškozeného relativně ustálí, a to zpravidla po uplynutí jednoho roku, výjimečně po uplynutí delší doby. K hodnocení bolesti lze přistoupit po ukončení léčby, dříve ale může poškozený požadovat zálohu na bolestné.

Náhrada újmy při zásahu do zdraví člověka se poskytuje zásadně v penězích. Úprava náhrady újmy za ublížení na zdraví podle starého občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013 byla spjata s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(dále jen „Náhradová vyhláška“). Tato Náhradová vyhláška určovala výši náhrady nemajetkové újmy (bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění) pomocí standardizovaných výší peněžních plnění určených podle bodového ohodnocení příslušného ublížení na zdraví. Např. těžký otřes mozku byl ohodnocen na částku ve výši 7.200 Kč, ztráta dolní končetiny na částku ve výši 240.000 Kč, nebo ztráta sluchu na částku ve výši 340.000 Kč. Tato vyhláška tak značně znesnadňovala přizpůsobení výše náhrady jednotlivým okolnostem případu.

S účinností NOZ byla Náhradová vyhláška zrušena, přičemž dle NOZ je nyní na dohodě poškozeného a škůdce nebo na úvaze soudu, aby určil výši náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění a jiné nemajetkové újmy dle svého vlastního uvážení s ohledem na všechny okolnosti případu. Díky tomu může soud výši náhrady přizpůsobit např. tomu, zda o nohu přišel nadějný sportovec nebo osoba nesportující, nebo zdali poškozenému bylo v době ublížení na zdraví 20 či 60 let, apod. Jako podpůrný systém k rozhodování soudů byla vytvořena Metodika Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dále jen „Metodika“), přičemž je třeba konstatovat, že Metodika nemá formu jakéhokoliv právního předpisu, a jako taková tedy není závazná. Jedná se o pouhé vodítko, které by mělo přispět k jednotnému a předvídatelnému rozhodování soudů ve věcech náhrady za ublížení na zdraví.

Metodika vychází ve vztahu k náhradě utrpěné bolesti z bodového systému uplatněného ve zrušené Náhradové vyhlášce. Jedná se tedy o princip založený na klasifikaci bolestivých stavů dle postižení jednotlivých orgánů či částí těla, který vyjadřuje stupeň fyzické bolesti a částečně také bolesti psychické způsobené v souvislosti se zásahem do zdraví jedince. Oproti Náhradové vyhlášce lze spatřovat posun ve stanovení hodnoty 1 bodu, když v Náhradové vyhlášce byl 1 bod stanoven za 120 Kč, zatímco v Metodice je hodnotou bodu stanovena jako 1% hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházejícího roku, v němž vznikl nárok (za rok 2014 dosahuje hodnota jednoho bodu 251,28 Kč, za rok 2015 256,86 Kč). Nově dle Metodiky osudek nezpracovává ošetřující lékař poškozeného, nýbrž speciálně vyškolený znalec z oboru zdravotnictví zabývající se nemateriální újmou na zdraví.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se dle Metodiky vypočte jako procentní podíl (odpovídající zjištěnému stupni omezení poškozeného) ze základní rámcové částky, tato základní náhrada se však za určitých okolností dále navyšuje v návaznosti na věk, zapojení poškozeného do společenských aktivit před vznikem újmy na zdraví a další (zvlášť významné) okolnosti s tím, že celková náhrada ztížení společenského uplatnění by po všech těchto zvýšeních neměla ve výsledku přesahovat dvojnásobek základní rámcové částky. Základní rámcová částka odpovídá pomyslné hodnotě zmařeného (byť neskončeného) lidského života při 100% vyřazení ze všech sfér společenského zapojení. Tato částka byla obecně stanovena na 400 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o velmi komplikovanou problematiku, u které se jen stěží obejdete bez náležité právní pomoci. Neváhejte se proto obrátit na advokátní kancelář
JUDr. Martiny Čejkové a využijte její bohaté zkušenosti nejen v oblasti náhrady nemajetkové újmy na zdraví z dopravních nehod.

Bolestné

Náhradu za vytrpěnou bolest označujeme jako tzv. bolestné. Jedná se o peněžitou náhradu, jejímž účelem je zmírnit zásah do fyzické integrity člověka. Bolest může být způsobena jak přímým ublížením na zdraví, tak následnou léčbou a odstraňováním následků ublížení na zdraví (např. rehabilitace, vynětí kovových materiálů z těla, atd.). Tato náhrada má odčinit vytrpěné bolesti podle zásad slušnosti.

Ztížení společenského uplatnění

Účelem náhrady za ztížení společenského uplatnění je odčinit všechny trvalé a nepříznivé následky ublížení na zdraví mající vliv na další život jedince ve společnosti, zejména ve sféře rodinné, partnerské, kulturní, sportovní, v oblasti jeho dosavadního profesního života nebo přípravy na výkon budoucího povolání, atd. Cílem náhrady za ztížení společenského uplatnění je poskytnout poškozenému jedinci kompenzaci za následky ublížení na zdraví projevující se např. nutností změny profese, omezením nebo naprostým vyloučením sportovních aktivit, ztrátou kontaktu s lidmi nebo prožití života v odkázanosti na pomoc dalších osob. Mezi nejčastější trvalé následky odškodňující se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění jsou zohyzdnění, ztráta končetiny, jizvy, zmenšená příležitost uplatnit se v profesním životě, najít si partnera, založit rodinu a mít děti, sportovat, kulturně se vyžívat, cestovat, atd.

Jiná nemajetková újma

Vedle povinnosti nahradit poškozenému bolestné stanovuje NOZ nově povinnost nahradit mu také jinou nemajetkovou újmu. Pod tímto pojmem se mají na mysli psychické bolesti poškozeného, které mohou mít formu strachu, utrpení, stresu, znepokojení, atd.  V souvislosti s ublížením na zdraví se jedná zejména o stavy strachu z budoucnosti (obavy ohledně trvalých následků ublížení na zdraví), strachu z léčení (obavy ohledně úspěšnosti další léčby, dlouhodobých pobytů ve zdravotnickém zařízení, ponižujících a nedůstojných situací a podmínek při léčení ve zdravotnickém zařízení i mimo něj), úzkostných a depresivních stavů při léčbě (nedobrovolné odkázání na pomoc druhých během léčby) nebo nemožnosti se v důsledku ublížení na zdraví např. z důvodu dlouhodobé hospitalizace, účastnit plnohodnotně rodinného nebo partnerského života, pracovních povinností, svých koníčků, sportovních aktivit, tedy celkovou nemožnost poškozeného účastnit se obvyklého životního zapojení, svých denních aktivit, apod. po dobu léčení.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top