Menu

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

21. 07. 2019
 | Monika Nešutová
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku patří mezi typické trestné činy v dopravě, jejichž nejčastějším důvodem páchání je zaviněná dopravní nehoda a obava z potrestání. V současné době poměrně často slýcháme o řidičích, kteří zavinili dopravní nehodu a aniž by poskytli zraněné osobě pomoc, z místa dopravní nehody ujeli. Tito řidiči si však mnohdy ani neuvědomují, že se tímto svým jednáním dopouští dalšího trestného činu. Pojďme se tedy na tento trestný čin podívat blíže.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), upravuje neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku v ustanovení § 151. Předně je nutné uvést, že toto ustanovení je v poměru k obecnému ustanovení § 150 TZ pojednávajícím o neposkytnutí pomoci obecně ustanovením speciálním, neboť se odlišuje v několika směrech, a to:

  1. původem nebezpečí – musí se jednat o nebezpečí, které je třeba odvrátit poskytnutím pomoci
  2. povahou nebezpečí – spočívající v utrpění újmy na zdraví
  3. omezeným okruhem pachatelů – pachatelem může být pouze řidič dopravního prostředku, který měl na nehodě účast

Aby byl řidič uznán vinným z předmětného trestného činu, musí svým jednáním naplnit znaky skutkové podstaty tohoto činu, tedy musí se jednat o řidiče, který po dopravní nehodě, na které měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. V případě obvinění řidiče ze spáchání uvedeného trestného činu je nutné znát kromě dikce trestního zákona také judikaturu, která poskytuje podrobnější výklad základní pojmů, jako je dopravní prostředek, účast na dopravní nehodě, újma na zdraví, potřebná pomoc apod.

Je vhodné si uvědomit, že tohoto trestného činu se může dopustit řidič každého dopravního prostředku, nejen řidič motorového vozidla. Za dopravní prostředek lze tedy označit i povoz tažený koňmi či jízdní kolo. Zároveň se může jednat o prostředky na úseku železniční či letecké dopravy.

Jak již bylo naznačeno, pachatelem uvedeného trestného činu může být pouze řidič dopravního prostředku, který měl na nehodě účast, přičemž účast na dopravní nehodě má i řidič, který tuto dopravní nehodu nezavinil, neboť postačí, že k dopravní nehodě přispěl. Jiná fyzická osoba, která není řidičem dopravního prostředku (např. spolujezdec, kolem jdoucí chodec), by svým jednáním mohla naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci obecně dle ustanovení § 150 TZ, nikoli však dle ustanovení § 151 TZ. Pokud se řidič hájí tím, že pomoc mohl poskytnout zraněné osobě někdo jiný, tento argument však řidiče nezbavuje trestní odpovědnosti. Na druhou stranu však nelze opominout to, co říká samotné ustanovení § 151 TZ, dle kterého povinnost poskytnout potřebnou pomoc nemá ten, kdo by jejím splněním vystavoval sebe nebo jiného v nebezpečí. Tímto nebezpečím se však nerozumí nebezpečí případného trestního stíhání řidiče, který zavinil dopravní nehodu.

Dalším stěžejním znakem je vznik újmy na zdraví. V případě trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku újma na zdraví nevyžaduje způsobení těžké újmy na zdraví, dokonce se ani nemusí jednat o ublížení na zdraví. Povaha újmy na zdraví však musí vyžadovat poskytnutí pomoci, která je potřebná k odvrácení, resp. k tomu, aby bylo zabráněno zvýšení nebezpečí smrti nebo další újmy na zdraví zraněné osoby. Z judikatury vyplývá, že potřebnou pomocí může být za určitých okolností případu pouhé přivolání záchranné služby či policie.

Vzhledem k závažnosti výše uvedeného trestného činu, za jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 5 let či zákaz činnosti, doporučujeme obviněným řidičům se obrátit na kvalitního advokáta, který má s obhajobou řidičů v trestním řízení zkušenosti. Trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku patří do kategorie trestných činů proti životu a zdraví, jejichž pácháním pachatelé zasahují do nejvyšších společenských hodnot – života a zdraví. Vyhledání právní pomoci je tedy v tomto případě téměř nezbytné. Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje kvalitní komplexní právní služby mj. se specializací na problematiku dopravy a dopravních nehod, kdy právě s obhajobou viníků dopravních nehod má dlouholeté zkušenosti. Proto neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top