Menu

Novela silničního zákona – Změny v bodovém systému a další novinky

19. 01. 2024
 | Karolína Kadaňková
Novela silničního zákona – Změny v bodovém systému a další novinky

Od 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela silničního zákona, která zjednodušuje bodový systém, avšak zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Na druhou stranu, méně závažné přestupky budou nově postihovány mírněji. Novela silničního zákona umožňuje též řízení osobou starší 17 let pod dohledem mentora, zavádí řidičský průkaz „na zkoušku“ a na vybraných úsecích dálnic stanovuje maximální povolenou rychlost až na 150 km/h. Novinkou je rovněž zrušení povinnosti mít u sebe při řízení motorového vozidla řidičský a technický průkaz. Místo dvou technických průkazů bude navíc nově vydáván jen jeden.

Změny v bodovém systému

Do 31. 12. 2023 silniční zákon stanovoval 5 kategorií bodového hodnocení za přestupkové jednání řidiče. Novela zákona však od 1. 1. 2024 počítá pouze se 3 kategoriemi. Účelem této změny je zjednodušení a zpřehlednění bodového hodnocení. Podle závažnosti přestupkového jednání řidiče tak bude za přestupkové jednání nově udělováno 6 bodů, 4 body nebo 2 body do bodového hodnocení řidiče. Maximální počet bodů v celkovém součtu 12, po jejichž dosažení bude řidiči odebráno řidičské oprávnění, však zůstává.

Pravidlo „dvakrát a dost“, respektive „třikrát a dost“

Podstatnou změnou, která se dotkne zejména řidičů – recidivistů, je nové pravidlo silničního zákona „dvakrát a dost“, respektive „třikrát a dost“. Pravidlo „dvakrát a dost“ se vztahuje na nejzávažnější přestupky, které se hodnotí 6 body, a mezi které patří například řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci, a o více než 50 km/h mimo obec. V případě, že se řidič dopustí některého z přestupků spadajících do této kategorie dvakrát v průběhu 3 let, bude mu odebráno řidičské oprávnění na 1 rok.

Pravidlo „třikrát a dost“ se pak vztahuje na středně závažné přestupky, které se hodnotí 4 body, a mezi které patří například držení telefonu při jízdě, jízda bez bezpečnostního pásu, nedání přednosti v jízdě nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci, a o více než 30 km/h mimo obec. V případě, že se řidič dopustí některého z přestupků spadajících do této kategorie třikrát v průběhu 3 let, stejně jako v předchozím případě mu bude odebráno řidičské oprávnění na 1 rok.

Řízení s mentorem a řidičský průkaz na zkoušku

Novela zákona umožnila osobám mladším 18 let získat řidičské oprávnění pro vozidla skupiny B. Podmínkou je dosažení věku 17 let, absolvování standardního výcviku v autoškole a úspěšné složení závěrečné zkoušky. Je však důležité upozornit na skutečnost, že držitel řidičského oprávnění, který nedosáhl věku 18 let, je oprávněn k řízení motorového vozidla skupiny B jen s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor. Nejedná se přitom o jedinou podmínku. Mentorem může být pouze osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety, a která zároveň v posledních 5 letech drží toto řidičské oprávnění nepřetržitě. Další podmínkou je, že osoba v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla a zároveň jí nebyl nařízen výkon správního trestu zákazu řízení motorových vozidel. Osoba navíc nesmí mít v bodovém hodnocení řidiče zaznamenaný žádný bod a se svým zápisem do registru řidičů musí souhlasit. Pro 1 nezletilého řidiče mohou být v registru řidičů zapsáni nejvýše 4 mentoři.

Co se týče nově zavedeného řidičského průkazu „na zkoušku“, vztahuje se na všechny řidiče, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění po dobu kratší než 2 roky, a to bez ohledu na jejich věk. V případě, že takový řidič ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal některý z nejzávažnějších přestupků, který se hodnotí 6 body, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor s psychologem a školení začínajících řidičů, které probíhá v autoškole. Upozorňujeme, že nově zavedený institut řidičského průkazu „na zkoušku“ platí i pro řidiče, kteří získali řidičské oprávnění po 1. 1. 2022.

Nový rychlostní limit některých dálničních úsecích

Novela silničního zákona zvyšuje na vybraných dálničních úsecích maximální povolenou rychlost ze 130 km/h na 150 km/h. Přesto, že novela nabyla účinnosti již 1. 1. 2024, prozatím nebyl s konečnou platností vybrán žádný dálniční úsek, který by rychlost 150 km/h umožňoval. Jsou však vytipovány 3 úseky, a to jihočeská část dálnice D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi, úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi (který má být zprovozněn až v roce 2026) a úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří.

Zrušení povinnosti mít u sebe při řízení motorového vozidla řidičský a technický průkaz

Řidičům motorových vozidel od 1. 1. 2024 při silniční kontrole postačí pouze průkaz totožnosti. Řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla ani průkaz profesní způsobilosti řidiči nebudou při řízení na území České republiky potřebovat. Jedná se o vítanou změnu, jelikož až do 31. 12. 2023 hrozila například za zapomenutý řidičský průkaz pokuta až ve výši 2.000 Kč. Toto nové pravidlo však neplatí pro cesty do zahraničí, v rámci kterých je řidič povinen všechny zmíněné průkazy mít u sebe.

Zvýšení pokut u závažných přestupků

Za některé nejzávažnější a středně závažné přestupky, jejichž spáchání se hodnotí 4 nebo 6 body, budou nově ukládány výrazně vyšší pokuty. Například za přestupek řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, za který byla do 31. 12. 2023 ukládána pokuta v rozmezí od 2.500 Kč do 20.000 Kč, lze od 1. 1. 2024 uložit pokutu v rozmezí od 7.000 Kč do 25.000 Kč.

Na druhou stranu, v případě méně závažných přestupků jsou nově díky novely ukládány výrazně mírnější tresty. Jako příklad je možné uvést přestupek jízdy s nerozsvícenými světly, za který byla do 31. 12. 2023 ukládána pokuta až ve výši 2.000 Kč, oproti tomu od 1. 1. 2024 lze za tento přestupek uložit pokutu v maximální výši 1.500 Kč, a případně postačí domluva.  

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top