Menu

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu

02. 03. 2019
 | Martina Čejková
Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu

V případě, že zaměstnanci vznikne v souvislosti s výkonem práce nemoc z povolání nebo se mu stane pracovní úraz, má zaměstnanec nárok na to, aby mu zaměstnavatel nahradil jemu způsobenou újmu na zdraví nebo popřípadě škodu na majetku. Zaměstnanec má tedy mimo jiné nárok na to, aby mu zaměstnavatel uhradil bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Výpočet všech náhrad (tedy i bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění) vzniklých v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí s povolání se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. V této souvislosti je nutné dále poznamenat, že s účinností od 26. 10. 2015 došlo ke změně výše odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění. Zatímco do té doby platilo, že hodnota jednoho bodu byla 120 Kč, s účinností nového nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se hodnota bodu zvýšila na 250 Kč. Podle shora uvedeného nařízení se hodnotí bolestné a ztížení společenského uplatnění i u všech pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, kde byla bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena před účinností tohoto nařízení, ale u nichž do účinnosti nařízení, tedy do 26. 10. 2015, nebyl vydán lékařský posudek o bolestném nebo ztížení společenského uplatnění.

Příklady bodového hodnocení

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. obsahuje počty bodů pro jednotlivá zranění, onemocnění a trvalé následky.

Hodnocení bolesti v případě pracovního úrazu: 
vymknutí kolene je ohodnoceno částkou 22.500 Kč; subdurální krvácení do mozku na částku 45.000 Kč.

Hodnocení bolesti v případě nemoci z povolání: 
nemoc dýchacích cest s lehkou poruchou ventilace plic je ohodnocena až na částku 50.000 Kč; poškození středního nervu na horní končetině středně těžké formy až na částku 25.000 Kč.

Hodnocení ztížení společenského uplatnění v případě pracovního úrazu: 
úplná ztuhlost ramene u dominantní horní končetiny je ohodnocena na částku 300.000 Kč; rozsáhlé plošné jizvy až na částku 200.000 Kč.

Hodnocení ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání:
vada sluchu způsobená hlukem je ohodnocena min. na částku 400.000 Kč, poškození šlach na dominantní horní končetině na částku 150.000 Kč.

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání však může dojít k několika zraněním nebo trvalým následkům zároveň, přičemž v tomto případě se jednotlivá bodová ohodnocení zranění nebo trvalých následků sčítají. V konečném výsledku tak může být bolestné odškodněno i v několika statisících a ztížení společenského uplatnění i v několika miliónech, v mimořádně závažných případech dosahuje ztížení společenského uplatnění až na částku mezi 10 až 20 milióny korun.

Bodové hodnocení je možné také určitým způsobem korigovat. Tuto korekci nabízí jednak samotné shora uvedené nařízení vlády a jednak i zákoník práce.

Korekce dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

V některých případech může dojít ke snížení bodového hodnocení, a to pokud před vznikem poškození zdraví již existovalo ztížení společenského uplatnění způsobené změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V takových případech může dojít ke snížení až o 30 %, a to v závislosti na míře rozsahu takové změny. Naopak ke zvýšení bodového hodnocení dochází tehdy, když v příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo ke komplikacím nebo k náročnému způsobu léčení, přičemž v obou případech může dojít ke zvýšení bodového hodnocení až o 50 %.

Korekce dle zákoníku práce

Ze zákoníku práce rovněž vyplývá možnost soudu, aby výši odškodnění, která je jinak v podstatě pevně stanovena právními předpisy, přiměřeně zvýšil. Takový postup bude připadat v úvahu zejména tam, kde by bylo nespravedlivé odškodnění v rozsahu právních předpisů.

Na závěr je důležité rovněž zmínit, že bolestné i ztížení společenského uplatnění je možné uplatňovat i opakovaně. Tedy při každé další léčbě, která je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kterou zaměstnanec absolvoval, je možné žádat bolestné. U ztížení společenského uplatnění má zaměstnanec nárok na odškodnění při každém zhoršení jeho zdravotního stavu, a to ve výši rozdílu mezi novým ohodnocením ztížení společenského uplatnění a ohodnocením původním.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top