JUDr. Martina Čejková, advokátka

JUDr. Martina Čejková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14707.

Právní zkušenosti nabyla již při studiu právnické fakulty Univerzity Karlovy v advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Kožušníka, kde se soustředila zejména na právo nemovitostí a korporátní právo. Současně se několik let podílela na realizaci preventivních a vzdělávacích projektů oddělení BESIP, Ministerstva dopravy.

Po absolvování studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2009 zahájila svoji právní praxi v renomované advokátní kanceláři Brož & Partner (dnes Brož, Sedlatý), ve které získala zkušenosti s právem bytových družstev, vymáháním pohledávek a sporů o náhradu škody. Zastupovala klienty v řízení před soudy a před úřady (správními orgány), sepisovala a revidovala smlouvy z oblasti občanského práva a obchodního práva.

V roce 2010 složila úspěšně rigorózní zkoušku na katedře obchodního práva Karlovy Univerzity a vypracovala rigorózní práci na téma „Smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr.

Specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

Od roku 2010 spolupracovala s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Biňovce se specializací na dopravu a dopravní nehody. Její hlavní agendou se stává zastupování poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady škody na zdraví, škody na vozidle), obhajuje viníky dopravních nehod v trestním a správním řízení, zastupuje poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání, zabývá se odškodněním při chybných lékařských zákrocích. Za tuto dobu absolvovala několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupce pachatelů přestupků v dopravě.

Advokátka dále poskytuje právní poradenství a analytickou činnost nestátním a neziskovým organizacím.

Úzce spolupracuje s Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN): http://www.csodn.cz/

Mgr. Monika Nešutová

advokátka

vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016.

V průběhu studia vykonávala praxi na pozici paralegal v advokátních kancelářích zabývajících se generální praxí.

Po absolvování právnické fakulty pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce, a to až do poloviny roku 2018. Následně pak začala působit jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové, která byla určena právní nástupkyní JUDr. Josefa Biňovce.

Od roku 2020 působí jako advokátka, která i nadále úzce spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Martiny Čejkové.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě, trestního práva a pracovního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Lucie Nešutová

právník

vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2019.

Již během studia získávala praxi v advokátní kanceláři Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář, kde působila i po absolvování právnické fakulty jako advokátní koncipientka. V této advokátní kanceláři získala zkušenosti zejména s právem cestovního ruchu, občanským právem, obchodním právem, vymáháním pohledávek, revidováním a vyhotovováním smluv z oblasti občanského a obchodního práva.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě. Věnuje se rovněž právu cestovního ruchu, zejména problematice související se zájezdem, právu občanskému, revidování a vyhotovování smluv z oblasti občanského a obchodního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Jana Čekalová

právník

vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020.

Již během studia získávala praxi v advokátní kanceláři v Táboře. V této advokátní kanceláři získala zkušenosti zejména s občanským právem, trestním právem, obchodním právem, vymáháním pohledávek, revidováním a vyhotovováním smluv z oblasti občanského a obchodního práva. Dále během studia absolvovala stáž u Okresního soudu v Táboře, kde se účastnila jednáních z rodinného i trestního práva.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě. Věnuje se rovněž právu občanskému, revidování a vyhotovování smluv z oblasti občanského a obchodního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Matěj Vít Šebesta

asistent

vystudoval Manažerskou akademii v Berouně (2017), přičemž následně studoval na Franciscan University, která sídlí v rakouském Gamingu, kde se věnoval studiu anglického jazyka, teologie a filosofie.

V advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové působí na pozici asistenta, vede spisovou agendu kanceláře, komunikuje s klienty a dalšími subjekty.

Hovoří česky a anglicky.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání