JUDr. Martina Čejková, advokátka

JUDr. Martina Čejková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14707.

Právní zkušenosti nabyla již při studiu právnické fakulty Univerzity Karlovy v advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Kožušníka, kde se soustředila zejména na právo nemovitostí a korporátní právo. Současně se několik let podílela na realizaci preventivních a vzdělávacích projektů oddělení BESIP, Ministerstva dopravy.

Po absolvování studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2009 zahájila svoji právní praxi v renomované advokátní kanceláři Brož & Partner (dnes Brož, Sedlatý), ve které získala zkušenosti s právem bytových družstev, vymáháním pohledávek a sporů o náhradu škody. Zastupovala klienty v řízení před soudy a před úřady (správními orgány), sepisovala a revidovala smlouvy z oblasti občanského práva a obchodního práva.

V roce 2010 složila úspěšně rigorózní zkoušku na katedře obchodního práva Karlovy Univerzity a vypracovala rigorózní práci na téma „Smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr.

Specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

Od roku 2010 spolupracovala s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Biňovce se specializací na dopravu a dopravní nehody. Její hlavní agendou se stává zastupování poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady škody na zdraví, škody na vozidle), obhajuje viníky dopravních nehod v trestním a správním řízení, zastupuje poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání, zabývá se odškodněním při chybných lékařských zákrocích. Za tuto dobu absolvovala několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupce pachatelů přestupků v dopravě.

Advokátka dále poskytuje právní poradenství a analytickou činnost nestátním a neziskovým organizacím.

Úzce spolupracuje s Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN): http://www.csodn.cz/

Mgr. Veronika Ščuková, advokátka

vystudovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze v roce 2014.

Již průběhu studia získávala praxi v advokátních kancelářích. Po skončení studia nastoupila do advokátní kanceláře JUDr. Josefa Biňovce, kde se zaměřovala zejména na problematiku náhrady škody v občanském i pracovním právu), a následně v advokátní kanceláři Mgr. Lucie Tonikové.

V roce 2017 složila advokátní zkoušku a od té doby poskytuje komplexní právní služby jako samostatný advokát. S advokátní kanceláří JUDr. Martiny Čejkové spolupracuje od roku 2018.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Monika Nešutová

vedoucí právník

vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016.

V průběhu studia vykonávala praxi na pozici paralegal v advokátních kancelářích zabývajících se generální praxí.

Po absolvování právnické fakulty pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce, a to až do poloviny roku 2018. Následně pak začala působit jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové, která byla určena právní nástupkyní JUDr. Josefa Biňovce.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě, trestního práva a pracovního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Klára Boušková

právník

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2011)

V advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové působí na pozici advokátní koncipientky od roku 2019.

V průběhu studia vykonávala praxi na pozici „student associate“ v advokátní kanceláři Linklaters a později pracovala na Úřadu vlády České republiky v Sekci pro předsednictví v EU. Po absolvování právnické fakulty byla zaměstnána jako referent v Oddělení ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky a později působila po dobu 4 let jako vyslaný národní expert v Oddělení operací na Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante ve Španělsku.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku ochranných známek a dále na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě a trestního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Klára Juklíčková

právník

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2019).

V advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové působí na pozici advokátní koncipientky od roku 2019, přičemž již dříve zde působila na pozici právní asistentky.

V průběhu studia vykonávala praxi na pozici asistentky v advokátní kanceláři zabývající se generální praxí a během letních prázdnin i na Obvodním soudě pro Prahu 9.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se zabývá problematikou náhrady škody, dopravních nehod a přestupků v dopravě. Věnuje se rovněž trestnímu právu a právu rodinnému.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Matěj Vít Šebesta

asistent

vystudoval Manažerskou akademii v Berouně (2017), přičemž následně studoval na Franciscan University, která sídlí v rakouském Gamingu, kde se věnoval studiu anglického jazyka, teologie a filosofie.

V advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové působí na pozici asistenta, vede spisovou agendu kanceláře, komunikuje s klienty a dalšími subjekty.

Hovoří česky a anglicky.

Kristýna Novotná

asistentka

vystudovala Obchodní akademii v Náchodě (2013), přičemž následně absolvovala roční kurz celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

S advokátní kanceláří dlouhodobě spolupracuje v oblasti odškodňování poškozených a pozůstalých po dopravních nehodách.

Hovoří česky a anglicky.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu