Není rozvod jako rozvod

Současná právní úprava umožňuje tři následující způsoby rozvodu:

 1. sporný rozvod;
 2. nesporný rozvod, tedy tzv. rozvod dohodou; a
 3. ztížený rozvod;

Sporný rozvod

Sporného rozvodu se použije tehdy, pokud není možná dohoda mezi manžely, a proto je nutné, aby veškeré otázky rozhodl soud.

Žádost o rozvod má podobu žaloby, ve které se tvrdí, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že již není možné očekávat obnovení manželského soužití. Tento tzv. kvalifikovaný rozvrat je v našem právním řádu uznán jako jediný rozvodový důvod. Soud zjišťuje, zda je manželství skutečně takto hluboce (kvalifikovaně) rozvráceno a zároveň zjišťuje i příčiny rozvratu manželství.

Jak je patrno ze samotné definice sporného rozvodu, není na něj právní nárok a soud manželství nemusí rozvést, pokud se prokáže, že vztahy mezi manžely jsou sice rozvráceny, avšak manželství nadále plní svoji funkci nebo společenský účel (rozvrat nedosahuje intenzity kvalifikovaného, tedy hlubokého a trvalého, rozvratu).

Rozvod dohodou (nesporný rozvod)

V případě nesporného rozvodu, nazývaného též jako rozvod dohodou, se opět jedná o rozvod na základě kvalifikovaného rozvratu. Pokud jsou splněny zákonem předepsané podmínky, pak platí nevyvratitelná právní domněnka, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Na rozdíl od sporného rozvodu není třeba prokazovat kvalifikovaný rozvrat ani jeho příčiny, neboť soud je bere v případě splnění všech následujících podmínek za prokázané a manželství bez dalšího rozvede.

Těmito podmínkami jsou:

 1. manželství trvalo alespoň jeden rok,
 2. manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí,
 3. oba manželé s rozvodem souhlasí, a
 4. manželé předloží dohody, jejichž formu a obsah stanoví zákon.

Ztížený rozvod

Tento typ rozvodu je spíše výjimečný. Půjde o situaci, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, neboť se mu jeví jako nespravedlivý. Často se jedná o manžela/-ku, který se výhradně staral o domácnost, nepracoval a je na druhém manželovi/-ce zcela finančně závislý. Obvyklé jsou případy manželství starších osob, v němž manželé strávili celý svůj život a očekávají pomoc a oporu ve stáří. Ztížený rozvod chrání toho z manželů, který se rozvodu brání, neboť rozvod by pro něj znamenal závažné finanční, bytové, osobní a další komplikace.

Návrhu na rozvod soud nevyhoví, pokud sice existuje mezi manželi tzv. kvalifikovaný rozvrat, avšak zároveň jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. jeden z manželů se rozvodu brání (nesouhlasí s rozvodem),
 2. manžel, který se rozvodu brání, není tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství,
 3. manželovi, který se rozvodu brání, by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, a
 4. jsou zde mimořádné okolnosti, které svědčí pro zachování manželství.

Právní úprava rozvodu v České republice nezná absolutní zákaz rozvodu, proto soud manželství rozvede i v případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, pokud spolu manželé nežijí po dobu delší než tři roky, a zároveň jsou splněny podmínky pro sporný rozvod.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na oblast rodinného práva. Pro další informace o rozvodech přejděte do sekce rodinné právo, nebo nás kontaktujte. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání