Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi – řidičský průkaz

1) Policie mi zadržela řidičský průkaz. Co bude následovat a co mám dělat?

V prvé řadě je třeba ověřit, zda policie postupovala v souladu s ust. § 118b odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., kdy k zadržení řidičského průkazu může dojít pouze za podmínek uvedených v ust. § 118a odst. 1 písm.  a) – h) zákona č. 361/2000 Sb.

Policie je oprávněna řidičský průkaz řidiči motorového vozidla zadržet pouze a jedině z těchto důvodů:

a) řidič je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví;

b) řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,

c) řidič je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy;

d) řidič je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;

e) řidič se přes výzvu policistů odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem;

f) řidič se přes výzvu policistů odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou;

g) řidič řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel;

h) řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Policie je povinna Vám na místě vydat písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu, které si pečlivě uschovejte. Zadržení řidičského průkazu policie následně písemně oznámí obecnímu úřadu, který do 5 pracovních dnů zahájí řízení o zadržení řidičského průkazu a poučí Vás o možnosti se v dané věci ve lhůtě vyjádřit. V uvedeném vyjádření je nezbytné uvést veškeré Vámi namítané skutečnosti, a to zejména, proč řidičský průkaz nebyl zadržen v souladu se zákonem. V případě, že obecní úřad Vašim námitkám nevyhoví, vydá rozhodnutí o zadržení Vašeho řidičského průkazu, proti kterému je možno podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání.

Je potřeba zdůraznit, že policie je z výše uvedených důvodů oprávněna řidičský průkaz zadržet pouze řidiči motorového vozidla, tedy nikoliv spolujezdcům, osobám postávajícím u vozidel či osobám, které si berou pouze věci z kufru vozidla a podobně.

Pokud Vám byl zadržen řidičský průkaz, neváhejte se na nás obrátit. Probereme s Vámi, zda Vám byl řidičský průkaz zadržen v souladu se zákonem a pomůžeme Vám se účinně bránit.

2) Mám zákaz řízení motorových vozidel a chci požádat o vrácení řidičského průkazu, který jsem odevzdal. Co mám udělat?

O vrácení řidičského průkazu můžete žádat po polovině uplynutí trestu zákazu řízení. Je důležité se podívat, zda Vám byl zákaz řízení uložen rozhodnutím soudu či správního orgánu (obecního úřadu nebo magistrátu).

    1. V případě uložení zákazu řízení vozidel soudem je nutné podat na příslušný soud žádost o podmínečné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení. Tuto žádost doporučujeme podat již před uplynutím poloviny trestu zákazu řízení, aby měl soud dostatek času na nařízení veřejného zasedání a Vy jste zbytečně nemarnili čas čekáním na vrácení řidičského průkazu. Po podání žádosti soud nařídí veřejné zasedání, ve kterém si Vás vyslechne a poté rozhodne, zda Vašemu návrhu vyhoví a řidičský průkaz Vám vrátí.
    2. V případě uložení zákazu řízení správním orgánem podáváte žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení příslušnému správnímu orgánu (obecnímu úřadu nebo magistrátu). Tento žádné jednání nenařizuje a rozhoduje pouze na základě listinných podkladů.

Pokud Vám soud či správní orgán vyhoví a rozhodne o navrácení řidičského průkazu, nastává pro Vás další kolečko vyřizování, neboť ve většině případů se musíte ještě podrobit dopravně psychologickému vyšetření, vyžádat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a případně absolvovat i přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Rádi Vám s vrácením řidičského průkazu pomůžeme, stačí nás kontaktovat a ušetříme Vám spoustu času a nervů.

3) Policie mne obvinila, že jsem řídil pod vlivem alkoholu. Mohu se bránit? Co mě čeká?

Dělící linkou mezi tím, zda se bude záležitostí zabývat správní orgán (obecní úřad nebo magistrát) či soud, je jedno promile alkoholu. Pokud jste se podrobili dechové zkoušce a dechový analyzátor naměřil hodnoty pod jedno promile alkoholu, bude se věc řešit ve správním řízení, pokud dechový analyzátor naměřil jedno promile alkoholu a více, bude se záležitostí zabývat soud. Vzhledem k tomu, že správní a trestní řízení má odlišné procesní předpisy, je třeba obhajobu zvolit podle typu řízení a dále s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.

Typicky se ve správním řízení jedná o přestupek řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a v trestním řízení o trestný čin (přečin) ohrožení pod vlivem návykové látky, nezřídka ve spojitosti s trestnými činy ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, obecné ohrožení, maření výkonu úředního rozhodnutí, poškození veřejně prospěšného zařízení a další.

V některých případech lze docílit zproštění obvinění (zastavení řízení) či uložení mírnějšího trestu. U trestných činů lze v určitých případech využít ust. § 307 trestního řádu a navrhovat podmíněné zastavení trestního stíhání, tedy odklon, při kterém se vyhnete záznamu v trestním rejstříku.

Spojte se s námi a my Vás v uvedených řízeních rádi zastoupíme. Vysvětíme Vám, jak budeme postupovat a jaké jsou Vaše možnosti obrany. Poskytneme Vám právní pomoc a efektivní obhajobu. 

4) Poštou mi přišlo „Oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a výzva k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění.“ Musím odevzdat řidičský průkaz?

Pokud podáte ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení uvedeného oznámení příslušnému správnímu orgánu námitky, řidičský průkaz odevzdávat nemusíte. Řádným a včasným podáním písemných námitek se běh lhůty pro odevzdání řidičského průkazu přerušuje, a to ode dne podání námitek do dne právní moci rozhodnutí správního orgánu (obecního úřadu nebo magistrátu), případně právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu (Krajského úřadu nebo Ministerstva dopravy) po podání odvolání.

Doporučujeme v této souvislosti podat i podnět k přezkumnému řízení ohledně přestupku či přestupků, u kterých se domníváte, že jste z nich byli uznáni vinnými neoprávněně. Podněty k přezkumným řízení následně řeší orgány, které Vás z přestupků uznaly vinnými, tedy typicky policie (blokové pokuty uložené na místě) či obecní úřad nebo magistrát (rozhodnutí ve správním řízení). Tyto orgány mohou také rozhodnout o navrácení bodů, na základě kterých je následně zrušena výzva k odevzdání řidičského oprávnění.

Neváhejte nás kontaktovat ihned po obdržení oznámení o dosažení 12 bodů. Podáme za Vás obratem námitky proti provedenému záznamu bodů a učiníme analýzu Vašich jednotlivých dopravních přestupků. Jestli se domníváte, že správní orgány postupovaly v rozporu se zákonem, připravíme i podněty k přezkumným řízením.

 

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání