Specializace

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje právní služby fyzickým a právnickým osobám, přičemž díky týmu úzce spolupracujících soudních exekutorů, soudních znalců a notářských kanceláří poskytujeme profesionální právní služby efektivně, hospodárně a rychle.

Specializace na určitou právní oblast je v současné době neustále se měnících právních předpisů nezbytností, bez níž není možné dosáhnout odborného ani efektivního řešení dané věci.

Právní služby kanceláře jsou specializovány na dopravu a dopravní nehody

Zastupujeme poškozené z dopravních nehod a pozůstalé po obětech dopravních nehod při vymáhání odškodnění v trestním či správním řízení s viníkem nehody, v jednání a občanskoprávním soudním řízení s pojišťovnou škodícího vozidla či Českou kanceláří pojišťoven, pokud škodící vozidlo nemělo sjednáno platné povinné ručení.

Zastupujeme i viníky dopravních nehod a pachatele přestupků v dopravě.

V trestním řízení zastoupíme pachatele trestných činů ublížení na zdraví při dopravní nehodě, usmrcení z nedbalosti, řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, obecného ohrožení v dopravě, pojistného podvodu /fingované dopravní nehody/.

Ve správním řízení zastoupíme pachatele přestupků v dopravě.

Poskytujeme zastoupení poškozeným z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání v jednání a případně v soudním sporu se zaměstnavatelem a jeho pojišťovnou.

Pro poškozené z dopravních nehod

Zaměřujeme se především na problematiku dopravních nehod, kdy zastupujeme poškozené i pozůstalé po obětech dopravních nehod, pro které uplatňujeme a vymáháme nároky na náhradu škody a újmy na zdraví. Zastupujeme poškozené v trestním řízení proti viníkovi nehody Specializujeme se na spory s pojišťovnami viníků dopravních nehod, popř. Českou kanceláří pojišťoven za situace, kdy viník nemá uzavřeno povinné ručení na vozidlo.

Pro viníky dopravních nehod, pachatele přestupků a vybodované řidiče

Zastupujeme viníky dopravních nehod, pachatele trestných činů ublížení na zdraví v dopravě, řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, obecného ohrožení nebo neposkytnutí první pomoci. V trestním řízení zastupujeme obviněné osoby z fingování nehod. Zastupujeme pachatele dopravních přestupků ve správním řízení. Pokud jste dostali pokutu, hrozí Vám odebrání řidičského průkazu, jste vybodovaní nebo viník dopravní nehody popírá své zavinění nehody, rádi převezmeme Vaše právní zastoupení.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance

Jsme odborníci na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Postaráme se o komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a případně i pojišťovnou zaměstnavatele. Pomůžeme Vám zajistit odpovídající kompenzaci.

Řešíme problematiku ukončení pracovního poměru včetně žalob na neplatné ukončení pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru.

Připravíme či zkontrolujeme pracovní smlouvy a zastoupíme vás v pracovněprávních sporech.

Vysvětlíme Vám, co spadá pod tzv. „švarc systém“ (protiprávní zastírání faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou) a jak můžete v souladu s českým právním řádem spolupracovat s jinou podnikající osobou.

Ochranné známky

Věnujeme se veškeré agendě spojené s ochrannými známkami. Zpracujeme a podáme za Vás přihlášku jak národní ochranné známky tak ochranné známky Evropské unie a zastoupíme Vás v řízení o ní. Vypracujeme pro Vás rešerši na případnou kolizi s existujícími ochrannými známkami. Budeme pro Vás sledovat Vaše ochranné známky a bránit je vůči případným porušitelům a zastupovat Vás v námitkových řízeních. Podáme za Vás návrh na neplatnost či zrušení ochranné známky. Budeme za Vás sledovat lhůty platnosti ochranných známek pro jejich obnovu. Zastoupíme vás v soudních sporech týkajících se ochranných známek.

Právní služby pro města a obce

Poskytujeme právní služby územním samosprávným celkům (městům a obcím) při jejich samostatné či přenesené působnosti.

Zastupujeme města a obce před soudy a ve správním řízení, poskytujeme osobní konzultace, sepisujeme právní dokumenty a právní rozbory.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání