Ceny

Pro poškozené z dopravní nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odměnu si účtujeme procentem z vymožené částky v rozsahu 10 % – 30 % dle počtu zastupovaných poškozených a náročnosti celého případu. Vyšší procenta odměny si účtujeme zejména v případě zahraničních dopravních nehod. Neplatíte tedy nic předem, konzultace jsou zdarma. Až poté, co bude připsána částka odškodnění na účet, provedeme stržení naší procentuální odměny.

Pro obviněné z dopravních přestupků, dopravních nehod a trestných činů

Obviněné zastupujeme úkonovou sazbou dle náročnosti konkrétního případu v rozmezí 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Jedná se o úkonovou sazbu a nikoliv hodinovou sazbu, tedy sazbu pro klienta výhodnější. Jednotlivými úkony právní služby se rozumí zejména: (i) převzetí věci, (ii) konzultace, (iii) sepis písemného podání a (iv) zastupování u jednání.

Jednorázové konzultace v kanceláři

Porady v kanceláři účtujeme částkou 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Za jednorázovou konzultaci považujeme schůzku do jedné hodiny.

Paušální odměna

Můžete si s námi domluvit i měsíční paušální odměnu, která při více hodinách právních služeb měsíčně pro Vás bude výhodnější.

Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku, těšíme se na Vás.

Cena právních služeb

Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí smlouvou (dohodou) s klientem a podle konkrétních okolností se zpravidla sjednává buď jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k poskytnutí služby), nebo jako celková za určitou ucelenou službu. Není-li odměna advokáta určena smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu, ve znění pozdějších změn. Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání